Exam Related Notifications

Exam Related Notifications

"Examination Guidelines Covid- 19"

"Attendance Sheet of GENERAL NURSING AND MIDWIFERY SECOND YEAR 2020-21 Regular Examination"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्स आणि जी.एन.एम. व्दितीय वर्ष नियमित परिक्षेबाबत."

"Attendance Sheet of (POST-CERTIFICATE) ONCOLOGICAL NURSING year 2020-21 Regular Examination"

"Attendance Sheet of (POST-CERTIFICATE) PAEDIATRIC NURSING 2020-21 Regular Examination"

"Attendance Sheet of (POST-CERTIFICATE) PUBLIC HEALTH NURSING 2020-21 Regular Examination"

"Attendance Sheet of POST BASIC DIPLOMA IN PSYCHIATRICMENTAL HEALTH NURSING 2020-21 Regular Examination"

"Hall Ticket List of Hall Ticket ONCOLOGICAL NURSING 2020-21 Regular Examination"

"Hall Ticket List of Hall Ticket PAEDIATRIC NURSING 2020-21 Regular Examination"

"Hall Ticket List of Hall Ticket PSYCHIATRIC Mental HEALTH NURSING 2020-21 Regular Examination"

"Hall Ticket List of Hall Ticket PUBLIC HEALTH NURSING 2020-21 Regular Examination"

"Hall Ticket List of Hall Ticket GENERAL NURSING AND MIDWIFERY SECOND YEAR 2020-21 Regular Examination"

"Center Wise Institute List of (POST-CERTIFICATE) PAEDIATRIC NURSING year 2020-21 Regular Examination"

"Seat Number List of GENERAL NURSING AND MIDWIFERY SECOND YEAR year 2020-21 Regular Examination"

"Seat Number List of (POST-CERTIFICATE) PAEDIATRIC NURSING year 2020-21 Regular Examination"

"Seat Number List of (POST-CERTIFICATE) ONCOLOGICAL NURSING year 2020-21 Regular Examination"

"Seat Number List of (POST-CERTIFICATE) PUBLIC HEALTH NURSING year 2020-21 Regular Examination"

"Seat Number List of POST BASIC DIPLOMA IN PSYCHIATRIC/MENTAL HEALTH NURSING year 2020-21 Regular Examination"

"Center Wise Institute List of (POST-CERTIFICATE) PUBLIC HEALTH NURSING year 2020-21 Regular Examination"

"Center Wise Institute List of (POST-CERTIFICATE) ONCOLOGICAL NURSING year 2020-21 Regular Examination"

"Center Wise Institute List of POST BASIC DIPLOMA IN PSYCHIATRIC/MENTAL HEALTH NURSING year 2020-21 Regular Examination"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ए.एन.एम., जी.एन.एम.व पोस्ट बेसिक डिप्लोमा नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाबाबत."

"Center Wise Institute List of GNM 2nd year 2020-21 Regular Examination"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमांकरिता प्रवेशित विदयार्थ्यांचे मुळप्रमाणपत्र तपासणी पुर्ण झालेल्या संस्थांनी एनरॉलमेंट शुल्क भरण्याबाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 करिता सलंग्नता शुल्क ऑनलाईन पद्धतीने भरणेबाबत."

"मुदतवाढ - शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्स आणि जी.एन.एम. व्दितीय वर्ष नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्स आणि जी.एन.एम. व्दितीय वर्ष नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत."

"POST BASIC DIPLOMA COURSES AND GNM 2ND YEAR REGULAR EXAM TIMETABLE A.Y 2020-21"

"Oral and Practical Exam Schedule for ANM 2nd year 2020-21 Regular Examination"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 महाडिबीटी शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्याबाबत."

"Oral and Practical Exam Schedule for GNM 3rd year 2020-21 Regular Examination"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाच्या कार्यालयीन जागेबाबत"

"Attendance Sheet of ANM 2nd year 2020-21 Regular Examination"

"Hall Ticket List of ANM 2nd year 2020-21 Regular Examination"

"Seat Number List of ANM 2nd year 2020-21 Regular Examination"

"ए.एन.एम.व्दितीय शैक्षणिक वर्ष 2020-21 नियमीत परिक्षा नोंदंणीकृत उमेदवारांचे बैठक क्रमांक व प्रवेशपत्र (Hall ticket ) मिळणेबाबत."

"Center Wise Institute List of ANM 2nd year 2020-21 Regular Examination"

"ANM 2nd Year Regular Examination Exam center"

"Attendance Sheet of GNM 3rd year 2020-21 Regular Examination"

"Notification Regarding Document Verification year 2020-21"

"Hall Ticket List of GNM 3rd year 2020-21 Regular Examination"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. व्दितीय वर्ष पुरवणी परीक्षेचा पुर्न:तपासणी निकाल जाहीर करण्याबाबत."

"Center Wise Institute List of GNM 3rdyear 2020-21 Regular Examination"

"Notification Regarding physical Verification of Original Documents of ANM, GNm Students admitted in the year 2020-21"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. प्रथम वर्ष पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याबाबत."

"Seat Number List of GNM 3rd year 2020-21 Regular Examination"

"GNM 3rd Year Regular Examination Center 2020-21"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाच्या कार्यालयीन जागेबाबत"

"Notification regarding AISHE " on Exam related Notification Menu and in Affiliation Menu"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. व्दितीय वर्ष नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा अर्ज , अंतर्गत मूल्यमापन गुणांची नोंदणी व परिक्षा शुल्काबाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 जी.एन.एम. प्रथम वर्ष पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याबाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 जी.एन.एम. व्दितीय वर्ष पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याबाबत."

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाकडे सादर केलेलया ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाच्या नविन व वाढीव क्षमतेच्या प्रस्तावाबाबत माहिती सादर करण्याबाबत."

"मुदतवाढ- शैक्षणिक वर्ष 2020-21 जी.एन.एम. तृतीय वर्ष नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा अर्ज, अंतर्गत मूल्यमापन गुणांची नोंदणी व परिक्षा शुल्काबाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. व्दितीय वर्ष पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याबाबत."

"संस्थाची नियमित सक्षमता तपासणीची माहिती सादर करणेबाबत."

"मंडळास भरण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत महत्त्वाची सूचना"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 जी.ए.एम. तृतीय वर्षाच्या पुरवणी परिक्षेचे पुर्न:तपासणीचे अर्ज भरण्याबाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 जी.एन.एम. तृतीय वर्ष नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा अर्ज , अंतर्गत मूल्यमापन गुणांची नोंदणी व परिक्षा शुल्काबाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 एल.एच.व्ही नियमित आणि जी.एन.एम. तृतीय वर्ष पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याबाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 महाडिबीटी शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्याबाबत"

"Hall Ticket List of GNM 1st year 2020-21 Supplementary Examination"

"Hall Ticket List of GNM 2nd year 2020-21 Supplementary Examination"

"Hall Ticket List of ANM 1st year 2020-21 Supplementary Examination"

"Seat Number List of GNM 1st year 2020-21 Supplementary Examination"

"ए.एन.एम. प्रथम आणि जी.एन.एम. प्रथम व व्दितीय वर्ष शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पुरवणी परिक्षा नोंदणीकृत उमेदवारांचे अतिंम अंतर्गत मुल्यमापन गुणांची नोंदणी बाबत"

"Seat Number List of ANM 1st year 2020-21 Supplementary Examination"

"Seat Number List of GNM 2nd year 2020-21 Supplementary Examination"

"मुदतवाढ - शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. प्रथम आणि जी.एन.एम. प्रथम व व्दितीय वर्ष पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत मूल्यमापन गुणांची नोंदणी बाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. प्रथम आणि जी.एन.एम. प्रथम व व्दितीय वर्ष पुरवणी परिक्षा विदयार्थ्यांची संस्थास्तरावर परीक्षा घेण्याबाबत."

"Regular Examination Time table ANM 2nd yr & GNM 3rd yr A.Y 2020-2021"

"Document Verification A.N.M & G.N.M A.Y- 2020-21 - Date-06/08/2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 करिता विदयार्थी इनरोलमेंट लिंक सुरु करणेबाबत"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. प्रथम आणि जी.एन.एम. प्रथम व व्दितीय वर्ष पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरण्याबाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. व्दितीय व जी.एन.एम. तृतीय वर्ष पुरवणी परिक्षेच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेकरीता पाठयनिर्देशिकांच्या अनुपस्थितीबाबत."

"Oral and Practical Exam Schedule for GNM 3rd year 2020-21 Supplementary Examination"

"Oral and Practical Exam Schedule for ANM 2nd year 2020-21 Supplementary Examination"

"Centerwise Attendance sheet List of ANM LHV year 2020-21 Regular Examination"

"Hall Ticket List of ANM LHV year 2020-21 Regular Examination"

"Centerwise Attendance sheet List of GNM 3r year 2020-21 Supplementary Examination"

"Centerwise Attendance sheet List of ANM 2nd year 2020-21 Supplementary Examination"

"Notification regarding GNM 3rd Year and ANM 2nd year 2020-21 पुरवणी परिक्षेच्या अंतीम अंतर्गत मुल्यमापन गुणांबाबत - 20.07.2021"

"Hall Ticket List of ANM 2nd year 2020-21 Supplementary Examination"

"Hall Ticket List of GNM 3rd year 2020-21 Supplementary Examination"

"Center Wise Institute List of ANM 2nd year 2020-21 Supplementary Examination"

"Seat Number List of ANM 2nd year 2020-21 Supplementary Examination"

"Notification regarding GNM 3rd Year and ANM 2nd Year 2020-21 पुरवणी परिक्षेच्या अंतीम अंतर्गत मुल्यमापन गुणांबाबत""

"Seat Number List of GNM 3rd year 2020-21 Supplementary Examination"

"Center Wise Institute List of GNM 3rd year 2020-21 Supplementary Examination"

"Hall Tickets of 2020-21 ANM Promotional LHV Examination"

"Notification regarding AISHE"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. व्दितीय, जी.एन.एम. तृतीय वर्ष पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरण्याची मुदतवाढ, अंतर्गत मुल्यमापन व परिक्षेच्या शुल्काबाबत. Date-10/07/2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. व्दितीय, जी.एन.एम. तृतीय वर्ष पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरण्याची मुदतवाढ, अंतर्गत मुल्यमापन व परिक्षेच्या शुल्काबाबत. Date-29/06/2021"

"Notice regarding online application for Diploma Certificate"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. व्दितीय, जी.एन.एम. तृतीय वर्ष पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरण्याची मुदतवाढ, अंतर्गत मुल्यमापन व परिक्षेच्या शुल्काबाबत. Date-25/06/2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. व्दितीय, जी.एन.एम. तृतीय वर्ष पुरवणी परिक्षा आणि एल.एच.व्ही. नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरण्याबाबत. Date-17/06/2021"

"Supplementary Examination timetable 2nd Yr ANM, 3rd Yr GNM And LHV ANM Promotional exam related notification. Date-11/06/2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 जी.एन.एम. आणि ए.एन.एम. अभ्यासक्रमाच्या पुरवणी परीक्षा घेण्याबाबत. Date -25/05/2021"

"ए.एन.एम.,जी.एन.एम. , पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही. नर्सिंग अभ्यासक्रमाचे शैक्षणिक वर्ष 2020- 21 च्या प्रवेशीत केलेल्या विदयार्थी नोंदणीबाबत."

"Result Declaration of ANM 1st yr A Y 2019-20 Regular Examination" - Date 29/04/2021"

"Result Declaration of GNM 1st yr A Y 2019-20 Regular Examination" -Date .20/04/2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 महाडिबीटी शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्याबाबत"

"ए.एन.एम.,जी.एन.एम.,व पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्सेस नर्सिंग अभ्यासक्रमाचे शैक्षणिक वर्ष 2020-21 च्या प्रवेशाबाबत"

"Regarding INC Circular "

"ए.एन.एम.,जी.एन.एम.,व पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्सेस नर्सिंग अभ्यासक्रमाचे शैक्षणिक वर्ष 2020-21 च्या प्रवेशाबाबत"

"PROVISIONAL AFFILIATION LIST OF ANM/GNM"

"Enrollment For A.Y. 2020-21"

"Result Declaration of GNM 2nd yr A Y 2019-20 Regular Examination"

"To save Internal Term -1 and Term -2 and Final Internal Marks"

"INC CIRCULAR FOR EXAMINATION, ADMISSION AND SUITABILITY"

"Reminder शैक्षणिक वर्ष 2019-20 जी.एन.एम. प्रथम व व्दितीय व ए.एन.एम प्रथम वर्ष अभ्यासक्रमाच्या परिक्षेबाबत. Date -04-03-2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2019 -20 ए.एन.एम. द्वितीय /जी.एन.एम. तृतीय वर्ष नियमित अभ्यासक्रमाच्या परिक्षेचा पुर्न:तपासणीच्या निकालाबाबत.'' Date -04-03-2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 ए.एन.एम. प्रथम व जी.एन.एम. प्रथम वर्ष विदयार्थ्यांच्या परिक्षेसाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरण्याबाबत. Date - 09/02/2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 जी.एन.एम. प्रथम व व्दितीय व ए.एन.एम प्रथम वर्ष अभ्यासक्रमाच्या परिक्षेबाबत. Date- 09/02/2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 ए.एन.एम. प्रथम व जी.एन.एम. प्रथम वर्ष विदयार्थ्यांच्या परिक्षेसाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरण्याबाबत. Date - 02/02/2021"

"Seat Number list for GNM 1st year AY 2019-20 Examination"

"Allotted seat numbers to institutes for GNM 1st year AY 2019-20 Examination"

"Seat Number list for ANM 1st year AY 2019-20 Examination"

"Allotted seat numbers to institutes for ANM 1st year AY 2019-20 Examination"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 ए.एन.एम. प्रथम व जी.एन.एम. प्रथम वर्ष विदयार्थ्यांच्या परिक्षेसाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरण्याबाबत. - 25/01/2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 साठी परिचर्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या जी.एन.एम. नविन महाविदयालयाच्या प्रस्तावाबाबत - Date 21.01.2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 साठी परिचर्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या ए.एन.एम. नविन महाविदयालयाच्या प्रस्तावाबाबत. - Date 21.01.2021"

"Pending Document verification Institution List A. Y 2019-20 - Date 21.01.2021"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळामार्फत स्विकारण्यात आलेल्या शैक्षणिक वर्ष 2019-20 करिता ए.एन.एम. व जी.एन.एम. नविन व वाढीव क्षमतेच्या प्रस्तावाचे तपासणी शुल्क भरण्याबाबत"

"मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद व नागपुर खंडपीठ येथे ए.एन.एम. व जी.एन.एम. दाखल झालेल्या याचिकाच्या तपासणी शुल्क भरण्याबाबत."

"Allotted seat numbers to institutes for GNM 2nd year AY 2019-20 Examination"

"Seat Number list for GNM 2nd year AY 2019-20 Examination"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 ए.एन.एम. व्दितीय वर्षाच्या अभ्यासक्रमाचे पुर्न:तपासणीचे अर्ज भरण्याबाबत"

" शैक्षणिक वर्ष 2019-20 जी.एन.एम. प्रथम व व्दितीय व ए.एन.एम प्रथम वर्ष अभ्यासक्रमाच्या परिक्षेबाबत"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 ए.एन.एम, जी.एन.एम ,पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही अभ्यासक्रमांकरिता प्रवेशित विदयार्थ्यांचे मुळप्रमाणपत्र तपासणी व Enrollement शुल्क भरण्याबाबत "

"Notification Regarding Result of ANM 2nd yr Regular Examination A.Y 2019-20"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 जी.ए.एम. तृतीय वर्षाच्या अभ्यासक्रमाचे पुर्न:तपासणीचे अर्ज भरण्याबाबत"

"Notification Regarding Result of GNM 3rd yr Regular Examination A.Y 2019-20"

"Admission Guidelines A Y 2020-21"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 ए.एन.एम, जी.एन.एम ,पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही अभ्यासक्रमांकरिता प्रवेशित विदयार्थ्यांचे मुळप्रमाणपत्र तपासणी व Enrollement शुल्क भरण्याबाबत"

" शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पोस्ट बेसिक डिप्लोमा अभ्यासक्रमाच्या पुर्न:तपासणीचे अर्ज भरण्याबाबत"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 जी.एन.एम. प्रथम व व्दितीय व ए.एन.एम प्रथम वर्ष अभ्यासक्रमाच्या परिक्षेबाबत"

"Notification regarding AISHE"

"सन 2019-20 करिता मंडळाकडे प्राप्त झालेल्या जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाच्या वाढीव क्षमतेच्या प्रस्तावांच्या संस्थाची तपासणी करण्याबाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 ए.एन.एम, जी.एन.एम ,पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही अभ्यासक्रमांकरिता प्रवेशित विदयार्थ्यांचे मुळप्रमाणपत्र तपासणी व Enrollement शुल्क भरण्याबाबत"

"सन 2019-20 करिता मंडळाकडे प्राप्त झालेल्या ए.एन.एम. अभ्यासक्रमाच्या वाढीव क्षमतेच्या प्रस्तावांच्या संस्थाची तपासणी करण्याबाबत"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 ए.एन.एम, जी.एन.एम ,पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही अभ्यासक्रमांकरिता प्रवेशित विदयार्थ्यांचे मुळप्रमाणपत्र तपासणी व Enrollement शुल्क भरण्याबाबत"

"MAHADBT NOTICE-IMPORTANT"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 ए.एन.एम, जी.एन.एम ,पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही अभ्यासक्रमांकरिता प्रवेशित विदयार्थ्यांचे मुळप्रमाणपत्र तपासणी व Enrollement शुल्क भरण्याबाबत"

"Oral and Practical Schedule of ANM 2nd Year Regular Exam for AY 2019-20"

"Oral and Practical Schedule of GNM 3rd Year Regular Exam for AY 2019-20"

"Oral & Practical Examination Instructions during Coivd-19 Pandemic"

"Midwifery ANM 2nd yr ATTENDENCE SHEET"

"HEALTH CENTRE MANAGEMENT ANM 2nd yr ATTENDENCE SHEET"

"Revised Remuneration charges for Examination and Cap round"

"Hall Ticket List of ANM 2nd year 2019-20 Regular Examination"

"Center Institute List of ANM 2nd year 2019-20 Regular Examination"

"Seat Number List of ANM 2nd year Regular 2019-20 Examination"

"GNM 3rd R 2019-20 Community Health Nursing - II ATTENDENCE SHEET"

"GNM 3rd R 2019-20 Midwifery and Gynecology Nursing ATTENDENCE SHEET"

"GNM 3rd R 2019-20 Nsg Edu. and Intro to Research ATTENDENCE SHEET"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 ए.एम.एम. व जी.एम.एम अभ्यासक्रमांकरिता प्रवेशित विदयार्थ्यांचे मुळप्रमाणपत्र तपासणी व Enrollement शुल्क भरण्याबाबत"

"Center Institute List of GNM 3rd year 2019-20 Regular Examination"

"Hall Tickets of GNM 3rd year Regular Examination A.Y. 2019-20"

"Seat Number List of GNM 3rd year Regular 2019-20 Examination"

"Regarding Extensions of Exam form filling date till 12-10-2020 "

"जी.एन.एम. तृतीय शैक्षणिक वर्ष 2019-20 परीक्षा केंद्र यादीबाबत."

"Online Submission of Internal Assessment Marks , Examination form and Examination fees for ANM 2nd / GNM 3rd Year course A.Y 2019- 20"

"Notification regarding Retotalling results of ANM/GNM 1st and 2nd year Supplementary Examination A. Y. 2019-20"

"Hall Ticket ANM LHV 19 - 20 Supplementary"

"GUIDELINES ON ACADEMICS AND EXAMINATIONS DURING COVID -19 PANDEMIC"

"Regarding Regular Examination Time Table GNM 3rd Year and ANM 2nd Year For A.Y.2019-20"

"Regarding Examination Time Table of LHV (ANM Promotional) & Post Basic Diploma Regular Exam For A.Y. 2019-20"

"Notification Regarding Enrollment of ANM/GNM/Post Basic Diploma /LHV Courses for A.Y.2019-20"

"Regarding Revalution Of ANM 1st and 2nd Year / GNM 1st and 2nd year A.Y. 2019-20 Supplementary Exam"

"Notification Regarding ANM 1st and 2nd Year / GNM 1st and 2nd year A.Y. 2019-20 Supplementary Exam results"

"Notification Regarding A.Y.2019-20 ANM/GNM/LHV/POST CERTIFICATE Examination"

"Notice regarding online application for Diploma Certificate"

"Notification Regarding INC Circular dated 14/05/2020"

"Notification Regarding Postponed ANM, GNM, Post Certificate and LHV Examination A.Y. 2019-20 Regular"

Notification Regarding Postponed LHV Examination A.Y. 2019-20 Regular

To all nursing schools/ principals, head of the Institutions, students of Gnm, Anm Post certificate courses LHV pl watch the Nurses Webinar COVID-19 by AIIMS, NewDelhi

नोवेल कोरोना व्हायरस (कोव्हीड -19)" च्या संसर्ग प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत

Timetable for ANM Professional LHV Examination A.Y. 2019-20 Regular

शैक्षणिक वर्ष 2019-20 मध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे मुळप्रमाणपत्र फेरतपासणीतील वेळापत्रकातील बदलाबाबत

"Schedule for Enrolled Students Documents Verification ANM and GNM A.Y 2019-20"

Students Document Verification guild lines and Format For A.Y.2019-20"

Schedule for student document verification for A.Y.2019-20

Oral and Practical Schedule of GNM 1st and 2 Year Supplementary Exam for A. Y.2019-20

Oral and Practical Schedule of ANM 1st and 2 Year Supplementary Exam for A. Y.2019-20

Attendance Sheet List of GNM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Attendance Sheet List of GNM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Other Notifications

"Notification regarding Affiliation for the Academic year 2021-22"

"सन 2019-20 करिता मंडळाकडे प्राप्त झालेल्या ए.एन.एम. अभ्यासक्रमाच्या वाढीव क्षमतेच्या प्रस्तावांच्या संस्थाची तपासणी करण्याबाबत"

"Notification regarding Affiliation Fee for the Academic year 2018-19 and 2019-20"

"Revised Notification regarding Affiliation for the Academic year 2020-21"

"Notification regarding Affiliation for the Academic year 2019-20"

"Revised Notification regarding Affiliation for the Academic year 2020-21"

"Notification regarding Affiliation for the Academic year 2020-21"

"Urgent Notification regarding AISHE"

"Urgent Notification regarding Mahadbt"

"MAHADBT NOTICE-IMPORTANT"

"MAHADBT NOTICE-IMPORTANT"

"Notification-Hostel Details"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ कायदा 2013 मधील सेक्शन 5(1) नुसार मंडळाची स्थापना"

"MAHADBT-AISHE NOTICE-IMPORTANT"

"Notification Regarding Inspection for A.Y. 2018-19"

"Notification regarding Proposal"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळामार्फत स्विकारण्यात आलेले व शासनास पाठविलेले सन २०१८-१९ करिताच्या ए. एन. एम. व जी. एन. एम. अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढीचे व नवीन प्रस्ताव"

Institute wise Seat Number List of GNM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Institute wise Seat Number List of GNM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Seat number list with Exempted Subject of GNM 1st year Supplementary Examination 2019-20

Seat number list with Exempted Subject of GNM 2nd year Supplementary Examination 2019-20

Center Institute List of GNM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Center Institute List of GNM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Attendance Sheet List of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Attendance Sheet List of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Institute wise Seat Number List of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Institute wise Seat Number List of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Center Institute List of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Center Institute List of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Urgent Notification regarding AISHE

Hall Tickets of GNM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Hall Tickets of GNM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Hall Tickets of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Hall Tickets of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification for Internal Marks Entry of GNM 2nd year Supplemetary Examination 2019-20 and Seat no list of GNM 2nd year

Notification for Internal Marks Entry of GNM 1st year Supplemetary Examination 2019-20 and Seat no list of GNM 1st year

Seat number list of ANM 2nd year Supplementary Examination 2019-20

Seat number list of ANM 1st year Supplemetary Examination 2019-20

Examination Time Table of ANM 1st & 2nd Year Supplementary Exam for A.Y. 2019-20

Examination Time Table of GNM 1st & 2nd Year Supplementary Exam for A.Y. 2019-20

Notice regarding online application for Diploma Certificate

Notification for GNM 1st & 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification for term wise Internal marks for fresher Students of ANM/GNM Supplementary Exam 2019-20

Urgent Notification regarding ANM/GNM enrollment of 1st year students for A.Y. 2019-20

Notification for ANM 1st & ANM 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Supplementary Exam Time Table ANM A.Y.2018-19

Notification for Continuation of Affiliation and Enrollment of LHV/Post Basic Certificate Course Programme of Institution

Notification for Regarding Marksheets of ANM 2nd Year 2018-19 Examination

Notification for GNM 1st & GNM 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification regarding Retotalling and verification results of GNM 1st and 2nd year 2018-19 regular Examination

Urgent Attention: Notice regarding online application for Diploma Certificate

Notification for ANM 1st & ANM 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification Regarding Submitting Inspection Information

Urgent Notification regarding Extension of Date of ANM/GNM enrollment for A.Y. 2019-20

MAHADBT NOTICE-IMPORTANT

Urgent Notification regarding ANM/GNM enrollment of students for A.Y. 2019-20

Court Judgement ANM, GNM Admission 2019-20

MAHADBT NOTICE-IMPORTANT

Enrollment For A.Y. 2019-20

Notification and Hall Tickets of LHV Oct-2019 Examination

Guidelines for ANM, GNM, Post-Certificate Diploma Courses and LHV programme to be conducted in A.Y.2019-20

Notification-Hostel Details

Top Five Rank Student List- ANM & GNM Regular Exam July 2018-19

Notice-GNM 1st and 2nd Year 2018-19 Result & Re-Totaling

महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ कायदा 2013 मधील सेक्शन 5(1) नुसार मंडळाची स्थापना

Notice-ANM 1st and 2nd Year 2018-19 Result & Re-Totaling

MAHADBT-AISHE NOTICE-IMPORTANT

Urgent notification regarding ANM and GNM Examination July 2019

LHV (ANM Promotional) Examination Time Table for A.Y. 2019-20

Government Inspection Fees Notification-Increase seat

Notice Regarding EBC National Scholarship

Important Notice regarding AISHE

GNM (3yrs) Oral Practical Examination Sheet

Oral and Practical Schedule of GNM 1st Year Regular Exam for A.Y. 2018-19

Oral and Practical Schedule of GNM 2nd Year Regular Exam for A.Y. 2018-19