Exam Related Notifications

"नवीन संस्थांचे AISHE CODE व MAHADBT USER ID & PASSWORD बाबत. - Date 25.11.2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 जी.एन.एम.द्वितीय वर्ष कोर्स नियमित परिक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन पुन्:श्च भरणेबाबत - Date - 24/11/2022"

"जी.एन.एम. नर्सिंग अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करीता प्रवेशित केलेल्या विदयार्थ्यांची पुन:श्च नोंदणी करण्याबाबत. - Date-22-11-2022"

"Attendance Sheet List of ANM 2ND Year Regular Examination A.Y. 2021-22 - Date-21-11-2022"

"तांत्रिक अडचणीमूळे शैक्षणिक वर्ष 2021-22 जी.एन.एम.द्वितीय वर्ष कोर्स नियमित परिक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन पुन्:श्च भरणेबाबत - 21.11.2022"

"Hall Ticket 2ND YR ANM REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date - 21.11.2022"

"शै.व.२०२२-२३ ची ए.एन.एम. व जी.एन.एम. विद्यार्थी नोंदणी यादी व ए.एन.एम.द्वितीय वर्षाचे अंतिम गुण इ -मेल वर पाठविणेबाबत.Date-18-11-2022"

"दोन दिवसाची मुदतवाढ - द्वितीय वर्ष जी.एन.एम.रेग्युलर शैक्षणिक वर्ष 2021-22 जी.एन.एम. द्वितीय वर्ष कोर्स नियमित परिक्षेसाठी विद्यार्थ्याचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परीक्षा शुल्क भरण्याबाबत. Date:14/11/2022"

"SEAT NO. 2ND YR ANM REGULAR EXAM A.Y.21-22 EXAM A.Y 2021-22 - Date - 14.11.2022"

"1ST YR ANM SUPPLEMENTARY EXAM RETOTALLING A.Y.21-22 RESULT DECLARATION AND EXAM FORM FILLING - Date - 09.11.2022"

"EXAM CENTER 2nd YR ANM REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date - 07.11.2022"

"Fee Structure - Date - 04.11.2022"

"सर्व संलग्नीत ए.एन .एम., जी.एन.एम., पोस्ट सर्टिंफिकेट, व एल.एच.वी. अभ्यासक्रमाचे डिप्लोमा सर्टिंफिकेट बाबत. - Date - 04.11.2022"

"मुदतवाढ शैक्षणिक वर्ष 2021-22 जी.एन.एम. द्वितीय वर्ष नियमित परीक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date:03/11/2022"

"एक दिवसीय मुदतवाढ शैक्षणिक वर्ष 2021-22 द्वितीय वर्ष ए.एन.एम. नियमित परीक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date:03/11/2022"

"ANM 1ST YEAR Irregular Supplementary Oral Practical Examination Schedule A.Y. 2021-22 - Date - 03.11.2022"

"GNM 1ST YEAR Irregular Supplementary Oral Practical Examination Schedule A.Y. 2021-22 - Date - 03.11.2022"

"जी.एन.एम. नर्सिंग अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करीता विदयार्थी नोंदणीची दिनांक वाढीवबाबत. - Date - 31.10.2022"

"Attendance Sheet List of ANM 1 st Year Irregular Batch Supplementary Examination A.Y. 2021-22" Date-29-10-2022"

"Attendance Sheet List of GNM 1 st Year Irregular Batch Supplementary Examination A.Y. 2021-22" Date-29-10-2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 जी.एन.एम. द्वितीय वर्ष नियमित परीक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date:25/10/2022"

"Regular Examination Time Table of GNM 2nd Year Exam For A.Y.2021-22 - Date 21.10.2022"

"मुदतवाढ शैक्षणिक वर्ष 2021-22 द्वितीय वर्ष ए.एन.एम. नियमित परीक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date:19/10/2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 प्रथम वर्ष ए.एन.एम. व प्रथम वर्ष जी.एन.एम.पुरवणी परिक्षेचा निकाल जाहिर करण्याबाबत. Date - 19/10/2022"

"SEAT NO. 1ST YR ANM IRREGULAR SUPPLEMENTARY EXAM A.Y 2021-22 - Date - 17.10.2022"

"SEAT No. 1ST YR GNM IRREGULAR SUPPLEMENTARY EXAM A.Y 2021-22 - Date 17.10.2022"

"SEAT No. POST-CERTIFICATE PAEDIATRIC NURSING EXAM A.Y 2021-22 - Date 17.10.2022"

"SEAT No. POST-CERTIFICATE ONCOLOGICAL NURSING EXAM A.Y 2021-22 - Date 17.10.2022"

"EXAM CENTER Post Basic Paediatric Nursing REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date - 15.10.2022"

"EXAM CENTER Post Basic Oncological Nursing REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date - 15.10.2022"

"EXAM CENTER 1st YR ANM IRREGULAR SUPPLEMENTARY EXAM A.Y 2021-22 - Date - 15.10.2022"

"EXAM CENTER 1st YR GNM IRREGULAR SUPPLEMENTARY EXAM A.Y 2021-22 - Date - 15.10.2022"

"GNM 3RD YEAR REGULAR Batch Oral Practical Examination Schedule A.Y. 2021-22 - Date - 15.10.2022"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाशी संलग्नीत असलेल्या सर्व ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय, शाळा यांनी संस्थे संबंधीत माहिती भरुन सादर करणेबाबत. - Date 14.10.2022"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाशी संलग्नीत असलेल्या सर्व ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय, शाळा यांनी संस्थेसंबंधीची माहिती भरुन सादर करणेबाबत.”दि.16/07/2022 - लिंक - Click here"

"मंडळाशी संलग्नीत असलेल्या सर्व ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय, शाळांमधील कार्यरत शिक्षक वृंद यांची माहिती भरण्याकरीताची लिंक :"

"ए.एन.एम., जी.एन.एम. व पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही. नर्सिंग अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करीता विदयार्थी नोंदणीची दिनांक वाढीवबाबत. - Date - 13.10.2022"

"विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीबाबत - Date - 12.10.2022"

"मुदतवाढ शैक्षणिक वर्ष 2021-22 द्वितीय वर्ष ए.एन.एम. नियमित परीक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date:11/10/2022"

"Attendance Sheet List of GNM 3rd Year Regular Examination A.Y. 2021-22"

"मुदतवाढ शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्से इन पेडिऍट्रिक नर्सिंग, पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑनकॉलॉजि नर्सिंग, Irregular प्रथम वर्ष ए.एन.एम पुरवणी परीक्षा, Irregular प्रथम वर्ष जी एन.एम. पुरवणी परीक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत."

"Hall Ticket 3RD YR GNM REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date 06.10.2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 प्रथम वर्ष ए.एन.एम ,प्रथम वर्ष जी एन.एम. PRN No.Date-04/10/2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्से इन पेडिऍट्रिक नर्सिंग, पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑनकॉलॉजि नर्सिंग, Irregular प्रथम वर्ष ए.एन.एम पुरवणी परीक्षा, Irregular प्रथम वर्ष जी एन.एम. पुरवणी परीक्षा, द्वितीय वर्ष ए.एन.एम. नियमित परीक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. - 04.10.2022"

"3rd Year GNM Regular Exam 2021-22 seat no.on website.Date-04/10/2021"

"RESULT DECLARATION AND EXAM FORM FILLING"

"EXAM CENTER 3RD YR GNM REGULAR EXAM A.Y 2021-22"

"1st Yr ANM Supplementary Oral Practical Schedule - 21/09/2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 जी.एन.एम. तृतीय नियमित वर्ष परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date - 20/09/2022"

"Supplementary Examination Time Table of GNM 1st Year and ANM 1st Year irregular batch and Regular Examination of POST Certificate Oncological Nursing,Post certificate Paediatric Nursing,2nd Yr ANM Regular Exam For A.Y.2021-22 - Date 19.09.2022"

"ए.एन.एम. व जी.एन.एम. व पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही. नर्सिंग अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2022-23 विदयार्थी नोंदणीबाबत. - Date 16.09.2022"

"परीक्षाकेंद्र व उत्तरपत्रिका तपासणी केंद्र यांना दिलेला अग्रिम रकमेचा अहवाल तात्काळ पाठविण्याबाबत. Date 15.09.2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 जी.एन.एम. तृतीय नियमित वर्ष परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date-13-09-2022"

"Attendance Sheet List of ANM 1 st Year Supplementary Examination A.Y. 2021-22" Date-12-09-2022"

"Hall Ticket 1ST YR ANM SUPPLEMENTARY EXAM A.Y 2021-22 Date 08.09.2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 जी.एन.एम. द्वितीय वर्ष पुरवणी परिक्षेच्या व पोस्ट सर्टिफिकेट ऑनकॉलॉजिकल नर्सिंग पुर्नतपासणीचा निकाल जाहीर करण्याबाबत Date - 08/09/2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 जी.एन.एम. तृतीय नियमित वर्ष परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date - 06.09.2022"

"1st Yr GNM Supplementary Oral Practical Schedule - 02/09/2022"

"SEAT NO 1ST YR ANM SUPPLEMENTARY EXAM A.Y 2021-22"

"शैक्षणिक वर्ष 2022-23 ए.एन.एम.,जी.एन.एम.व पोस्ट बेसिक डिप्लोमा नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाबाबत." Date - 30/08/2022"

"Regular Examination Time Table of GNM 3rd Year,Post Certificate Oncological Nursing,Post Certificate Paediatric Nursing, Post Certificate Psychiatric/Mental Health Nursing and ANM 2nd Year For A.Y.2021-22"

"EXAM CENTER 1ST YR ANM SUPPLEMENTARY EXAM A.Y 2021-22"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 जी.एन.एम. प्रथम वर्ष Irregular Batch परिक्षेच्या पुर्नतपासणीचा निकाल जाहीर करण्याबाबत. Date - 25/08/2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ए.एन.एम. द्वितीय व जी.एन.एम. तृतीय वर्ष पुरवणी परिक्षेच्या पुर्नतपासणीचा निकाल जाहीर करण्याबाबत Date - 25/08/2022"

"GNM 1ST YR SUPPLEMENTARY EXAM ATTENDANCE SHEET"

"Hall Ticket 1ST YR GNM SUPPLEMENTARY EXAM A.Y 2021-22 - Date - 18.08.2022"

"SEAT NO 1ST YR GNM SUPPLEMENTARY EXAM A.Y 2021-22” दिनांक 12/08/2022"

"शैक्षणिक वर्ष सन 2022-23 साठी परिचर्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या (ए.एन.एम व जी.एन.एम) नवीन महाविद्यालयाचे व प्रवेश क्षमता वाढीचा प्रस्तावाची यादी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करुन सक्षम तपासणी करणेबाबत.” दिनांक 08/08/2022"

"EXAM CENTER 1ST YR GNM SUPPLEMENTARY EXAM A.Y 2021-22" Date - 08/08/2022"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाशी संलग्नीत असलेल्या सर्व ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय, शाळा यांनी संस्थेसंबंधीची माहिती भरुन सादर करण्याची मुदतवाढ करुण देणेबाबत. दि.01/08/2022"

"NOTIFICATION REGARDING PHYSICAL VERIFICATION OF ORIGINAL DOCUMENTS OF ANM AND GNM STUDENTS ADMITTED IN THE YEAR 2021-22 - Date 04.08.2022"

"ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाचे डिप्लोमा सर्टिफिकेट Date : 01.08.2022"

"Extension in exam form filling of 1st yr ANM and 1st Yr GNM 21-22 - Date - 28.07.2022"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाशी संलग्नीत असलेल्या सर्व ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय, शाळा यांनी कार्यरत शिक्षक वृंद यांची माहिती भरुन सादर करणेबाबत.” दि.25/07/2022 परिपत्रक."

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ए.एन.एम. द्वितीय आणि जी.एन.एम. तृतीय वर्ष पुरवणी परीक्षेचे पुर्नतपासणीचे अर्ज भरणेबाबत Date- 25/07/2022"

"Extension In Exam Form Filling Of 1st Year ANM,GNM Supplementary Exam.21-22 - Date - 22/07/2022"

"महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्तीचे शैक्षणिक वर्ष 2021-22 रोजीचे अर्ज भरणेबाबत.Date - 20/07/2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ए.एन.एम. द्वितीय आणि जी.एन.एम. तृतीय वर्ष पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याबाबत. - Date 19.07.2022"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाशी संलग्नीत असलेल्या सर्व ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय, शाळा यांनी संस्थेसंबंधीची माहिती भरुन सादर करणेबाबत.”दि.16/07/2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ए.एन.एम.प्रथम व जी.एन.एम. प्रथम वर्ष पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date 13.07.2022"

"Supplementary Examination Time Table of GNM 1st Year and ANM 1st Year For A.Y.2021-22 - Date 12.07.2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करिता निरिक्षण शुल्क,ॲफिलेशन शुल्क ऑनलाईन पध्दतीने भरणेबाबत - Date 12.07.2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. प्रथम व जी.एन.एम. प्रथम वर्ष नियमित परिक्षेच्या पुर्नतपासणीचा निकाल जाहीर करण्याबाबत. Date - 08/07/2022"

"GNM 2ND YEAR Supplementary oral practical Examination A.Y. 2021-22"

"शैक्षणिक वर्ष सन 2022-23 साठी संस्थांनी ए.एन.एम व जी.एन.एम अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयाकरीता मंडळाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावापैकी संकेतस्थावर प्रसिध्द केलेल्या वाढीव क्षमता प्रस्तावांच्या संस्थांनी सक्षमता तपासणी शुल्क भरण्याबाबत. Date: 06.07.2022"

"शैक्षणिक वर्ष सन 2022-23 साठी संस्थांनी ए.एन.एम व जी.एन.एम अभ्यासक्रमाच्या नविन महाविद्यालयाकरीता मंडळाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावापैकी संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेल्या अल्पसंख्यांक मान्यता प्राप्त असलेल्या संस्थांची सक्षमता शुल्क भरणा करावयाची लिंक. Date : 06.07.2022"

"शैक्षणिक वर्ष सन 2022-23 साठी संस्थांनी ए.एन.एम व जी.एन.एम अभ्यासक्रमाच्या नविन महाविद्यालयाकरीता मंडळाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावापैकी वाढीव क्षमता व अल्पसंख्यांक मान्यता प्राप्त असलेल्या संस्थांची सक्षमता तपासणी करणेबाबत. - 27.06.2022"

"GNM 2ND YEAR Supplementary Written Examination A.Y. 2021-22 attendance sheet"

"GNM 2ND YEAR Supplementary Written Examination A.Y. 2021-22 Hall Ticket"

"शैक्षणिक वर्ष सन 2022-23 साठी परिचर्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या (ए.एन.एम व जी.एन.एम) नवीन महाविद्यालयाचे व प्रवेश क्षमता वाढीचा प्रस्तावाची अंतिम यादी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. प्रथम व जी.एन.एम. प्रथम वर्ष Irregular Batch परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याबाबत. Date - 22/06/2022"

"GNM 2ND YEAR Supplementary Written Examination A.Y. 2021-22 SEAT NO."

"GNM 2ND YEAR Supplementary Written Examination A.Y. 2021-22 Examination Center"

"ANM 2ND YEAR Supplementary Oral & Practical Examination A.Y. 2021-22 - Date 07.06.2022"

"महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्तीचे शैक्षणिक वर्ष 2021-22 रोजीचे अर्ज भरणेबाबत. - Date - 30.05.2022"

" GNM 3rd YEAR Supplementary Oral & Practical Examination A.Y. 2021-22 - Date 27.05.2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेशित विदयार्थ्यांचे मुळप्रमाणपत्र तपासणी पुर्ण झालेल्या संस्थांनी एनरॉलमेंट शुल्क भरण्याबाबत - Date 25.05.2022"

"GNM 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2021-22 Notification. Date - 24.05.2022"

"Attendance Sheet List of ANM 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2021-22"

"Supplementary Examination Time Table of GNM 2nd Year For A.Y.2021-22 - Date - 23.05.2022"

"NOTIFICATION REGARDING PHYSICAL VERIFICATION OF ORIGINAL DOCUMENTS OF ANM AND GNM STUDENTS ADMITTED IN THE YEAR 2021-22 - Date - 20.05.2022"

"ANM 2nd YEAR Supplementary Examination Hall Ticket NUMBER A.Y. 2021-22 - 23.05.2022"

"शैक्षणिक वर्ष सन 2022-23 साठी परिचर्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या (ए.एन.एम. व जी.एन.एम. ) नवीन महाविदयालयाचे व प्रवेश क्षमता वाढीचे मंडळाकडे प्राप्त प्रस्तावांची तात्पुरती यादी प्रसिध्द करुन संस्थांची सक्षमता तपासणी करण्याबाबत. - 18.05.2022"

"ANM 2nd YEAR Supplementary Examination SEAT NUMBER A.Y. 2021-22"

"Attendance Sheet List of GNM 3 year Supplementary Examination A.Y. 2021-22"

"Hall Ticket List of Hall Ticket GNM 3rd Year 2021-22 Supplementary Examination"

"ANM 1ST YEAR IRREGULAR Batch Oral Practical Examination Schedule A.Y. 2020-21 "

"महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्तीचे शैक्षणिक वर्ष 2021-22 रोजीचे अर्ज भरणेबाबत. - 17.05.2022"

"ANM 2nd Year Supplementary Examination Exam center A.Y. 2021-22"

"GNM 1ST YEAR IRREGULAR Batch Oral Practical Examination Schedule A.Y. 2020-21"

"Happy International Nurses Day 2022"

"GNM 3rd Year Supplementary Examination Exam center A.Y. 2021-22 "

"GNM 3rd YEAR Supplementary Examination SEAT NUMBER A.Y. 2021-22"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 करीता संलग्नता (AFFILIATON) च्या शुल्काबाबत."

"मुदतवाढ शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ए.एन.एम. व्दितीय व जी.एन.एम. तृतीय वर्ष पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. - 06/05/2022"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैदयक शिक्षण मंडळामार्फत आकारण्यात येणारे विविध शुल्क हे ऑनलाईन पध्दतीने मंडळास जमा करण्याबाबत. - Date- 06/05/2022"

<a style="color: #ff0000;" href="https://zoom.us/join/"Zoom Login click here

Login Id - 12345678911 Password- 81qal12k"

International Midwives Day Celebration by INC Webinar on 5th May 2022 at 11.00 am Following is the Webinar Registration link

"ANM 1st YEAR IRREGULAR/ODD BATCH Attendance Sheet A.Y.2020-21"

"मुदतवाढ शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ए.एन.एम. व्दितीय व जी.एन.एम. तृतीय वर्ष पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. - Date - 29/04/2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 करीता अफिलेशन (संलग्नता) शुल्काबाबत - Date- 27/04/2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. प्रथम व जी.एन.एम. प्रथम वर्ष नियमित परीक्षेचा निकाल Date- 27/04/2022"

"GNM 1st YEAR IRREGULAR/ODD BATCH Attendance Sheet A.Y.2020-21 - 25/04/2022"

"Hall Ticket of GNM 1st YEAR IRREGULAR/ODD BATCH A.Y. 2020-21"

"Hall Ticket of ANM 1st YEAR IRREGULAR/ODD BATCH A.Y. 2020-21"

"GNM 1st YEAR IRREGULAR/ODD BATCH SEAT NUMBER A.Y.2020-21"

"ANM 1st YEAR IRREGULAR/ODD BATCH SEAT NUMBER A.Y.2020-21"

"ANM 1st YEAR IRREGULAR/ODD BATCH EXAMINATION CENTER A.Y.2020-21"

"GNM 1st YEAR IRREGULAR/ODD BATCH EXAMINATION CENTER A.Y.2020-21"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ए.एन.एम. व्दितीय व जी.एन.एम. तृतीय वर्ष पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत - Date - 18/04/2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 जी.एन.एम. व्दितीय वर्ष नियमित परीक्षेचा पुर्न:तपासणी निकाल जाहीर करण्याबाबत - Date - 13/04/2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 करीता अफिलेशन (संलग्नता) शुल्काबाबत - Date- 08/04/2022"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळामार्फत आकारण्यात येणारे विविध शुल्क ऑनलाईन पध्दतीने मंडळास जमा करण्याबाबत. Date- 07/04/2022"

"अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण कार्यक्रम (AISHE) या वेब पोर्टलवर शैक्षणिक वर्ष 2021-22 करीता संस्थाची नोंदणी करीता - Date-7/04/2022"

"Supplementary Examination Time Table of GNM 3rd Year and ANM 2nd Year For A.Y.2021-22"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. प्रथम व जी.एन.एम. प्रथम वर्ष (Irregular /Odd Batch) नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date- 29/03/2022"

"Provisional Affiliation List A.Y. 2021-22"

"Regular Examination ( Irregular / Odd Batch ) Time Table of GNM 1st Year and ANM 1st Year For A.Y.2020-21"

"Revaluation Result Declaration 3rd yr GNM & @nd yr ANM date - 17/03/2022"

"Oral and Practical Exam Schedule for ANM 1st year 2020-21 Regular Examination - 08.03.2022"

"1ST YR GNM ORAL PRACTICAL SCHEDULE - 28.02.2022"

"Attendance Sheet List of ANM 1 year Regular Examination A.Y. 2020-21"

"परिचर्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या ए.एन.एम. व जी.एन.एम. नविन महाविदयालयाचे व प्रवेश क्षमता वाढीचे प्रस्तावांचे शासन निर्णयांस मंडळामार्फत संलग्नता देण्याबाबत. -18.02.2022"

"अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण कार्यक्रम (AISHE ) सन 2020-21 डिसीएफ मध्ये माहिती भरणे व अपलोड करणेबाबत. Date-17/02/2022"

"Examination Guidelines Covid- 19 Date - 15/02/2022"

"Hall Ticket List of Hall Ticket ANM 1 Year 2020-21 Regular Examination"

"Institute wise Seat Number List of ANM 1st year Regular Examination A.Y. 2020-21"

"Attendance Sheet List of GNM 1 year Regular Examination A.Y. 2020-21"

"Institute wise Seat Number List of GNM 1st year Regular Examination A.Y. 2020-21"

"Hall Ticket List of Hall Ticket GENERAL NURSING AND MIDWIFERY FIRST YEAR 2020-21 Regular Examination"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. व जी.एन.एम नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशीत केलेल्या विदयार्थ्यांच्या Separate/Irregular Batch बाबत.Date-09/02/2022"

"Examination Center GNM 1st Year A.Y 2020-21 Regular Examination - 02.02.2022"

"Examination Center ANM 1st Year A.Y 2020-21 Regular Examination - 02.02.2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 जी.एन.एम. द्वितीय वर्ष व पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्स नियमित परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याबाबत. Date-19/01/2022"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाकडे संलग्नीत सर्व संस्थानी नियमित सक्षमता तपासणी शुल्क व संलग्नता शुल्क डी.डी. (Demand Draft) स्वरुपात मंडळास सादर करण्याबाबत. " DATE - 19/01/2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम./जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेशित विदयार्थ्यांचे मुळप्रमाणपत्र तपासणीबाबत. 18.01.2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 महाडिबीटी शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्याबाबत. 17.01.2022"

"मुदतवाढ - शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. प्रथम व जी.एन.एम. प्रथम वर्ष नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date- 17/01/2022"

"ए.एन.एम.,जी.एन.एम. ,पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही.नर्सिंग अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2021- 22 विदयार्थी नोंदणीबाबत. 14.01.2022"

"ए.एन.एम.,जी.एन.एम. ,पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही.नर्सिंग अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2021- 22 विदयार्थी नोंदणीबाबत. - 03.01.2022"

"ए.एन.एम.,जी.एन.एम. ,पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही.नर्सिंग अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2021- 22 विदयार्थी नोंदणीबाबत. - 31.12.2021"

"अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण कार्यक्रम (AISHE ) सन 2020-21 डिसीएफ मध्ये माहिती भरणे व अपलोड करणेबाबत. - 31.12.2021"

" शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. प्रथम व जी.एन.एम. प्रथम वर्ष नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date-30/12/2021"

" शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करीता परिचर्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या ए.एन.एम. व जी.एन.एम. नविन महाविद्यालयाचे व प्रवेश क्षमता वाढीचे प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैदयक शिक्षण मंडळाकडे सादर करणेबाबत ( Perspective Plan 2018-23) . " on Notification Menu and Home page in Other Notification. DATE - 29/12/2021"

"1st Yr ANM and 1st Yr GNM Regular Examination Timetable - 22.12.2021"

"नविन ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाच्या नर्सिंग स्कुलच्या प्रस्तावाची बृहतआराखड्याबाबत जिल्हानिहाय संख्येबाबत. ( Perspective Plan 2018-23) - DATE - 22/12/2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ए.एन.एम., जी.एन.एम.व पोस्ट बेसिक डिप्लोमा नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाबाबत - 12.11.2021"

" स्मरणपत्र -ए.एन.एम.,जी.एन.एम. ,पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही.नर्सिंग अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2021- 22 विदयार्थी नोंदणीबाबत - 20.12.2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. द्वितीय वर्ष व जी.एन.एम. तृतीय वर्ष नियमित परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याबाबत. Date :20/12/2021"

"ए.एन.एम.,जी.एन.एम. ,पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही.नर्सिंग अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2021- 22 विदयार्थी नोंदणीबाबत"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम./जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेशित विदयार्थ्यांचे मुळप्रमाणपत्र तपासणीबाबत."

"अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण कार्यक्रम सन 2020-21 डिसीएफ मध्ये माहिती भरणे व अपलोड करणेबाबत."

"Enrollment of the ANM, GNM, Post –Certificate & LHV 1st Year student Nurses for the A.Y.2021-22"

"Gnm 1st Yr and 2nd Yr oral practical examination form"

"Oral and Practical Exam Schedule for GNM 2nd year 2020-21 Regular Examination"

"Examination Guidelines Covid- 19"

"Attendance Sheet of GENERAL NURSING AND MIDWIFERY SECOND YEAR 2020-21 Regular Examination"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्स आणि जी.एन.एम. व्दितीय वर्ष नियमित परिक्षेबाबत."

 

"Attendance Sheet of (POST-CERTIFICATE) ONCOLOGICAL NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Attendance Sheet of (POST-CERTIFICATE) PAEDIATRIC NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Attendance Sheet of (POST-CERTIFICATE) PUBLIC HEALTH NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Attendance Sheet of POST BASIC DIPLOMA IN PSYCHIATRICMENTAL HEALTH NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Hall Ticket List of Hall Ticket ONCOLOGICAL NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Hall Ticket List of Hall Ticket PAEDIATRIC NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Hall Ticket List of Hall Ticket PSYCHIATRIC Mental HEALTH NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Hall Ticket List of Hall Ticket PUBLIC HEALTH NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Hall Ticket List of Hall Ticket GENERAL NURSING AND MIDWIFERY SECOND YEAR 2020-21 Regular Examination"

 

"Center Wise Institute List of (POST-CERTIFICATE) PAEDIATRIC NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Seat Number List of GENERAL NURSING AND MIDWIFERY SECOND YEAR year 2020-21 Regular Examination"

 

"Seat Number List of (POST-CERTIFICATE) PAEDIATRIC NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Seat Number List of (POST-CERTIFICATE) ONCOLOGICAL NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Seat Number List of (POST-CERTIFICATE) PUBLIC HEALTH NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Seat Number List of POST BASIC DIPLOMA IN PSYCHIATRIC/MENTAL HEALTH NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Center Wise Institute List of (POST-CERTIFICATE) PUBLIC HEALTH NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Center Wise Institute List of (POST-CERTIFICATE) ONCOLOGICAL NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Center Wise Institute List of POST BASIC DIPLOMA IN PSYCHIATRIC/MENTAL HEALTH NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ए.एन.एम., जी.एन.एम.व पोस्ट बेसिक डिप्लोमा नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाबाबत."

 

"Center Wise Institute List of GNM 2nd year 2020-21 Regular Examination"

Other Notifications

"Notification regarding Proposal"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळामार्फत स्विकारण्यात आलेले व शासनास पाठविलेले सन २०१८-१९ करिताच्या ए. एन. एम. व जी. एन. एम. अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढीचे व नवीन प्रस्ताव"

Institute wise Seat Number List of GNM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Institute wise Seat Number List of GNM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Seat number list with Exempted Subject of GNM 1st year Supplementary Examination 2019-20

Seat number list with Exempted Subject of GNM 2nd year Supplementary Examination 2019-20

Center Institute List of GNM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Center Institute List of GNM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Attendance Sheet List of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Attendance Sheet List of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Institute wise Seat Number List of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Institute wise Seat Number List of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Center Institute List of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Center Institute List of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Urgent Notification regarding AISHE

Hall Tickets of GNM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Hall Tickets of GNM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Hall Tickets of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Hall Tickets of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification for Internal Marks Entry of GNM 2nd year Supplemetary Examination 2019-20 and Seat no list of GNM 2nd year

Notification for Internal Marks Entry of GNM 1st year Supplemetary Examination 2019-20 and Seat no list of GNM 1st year

Seat number list of ANM 2nd year Supplementary Examination 2019-20

Seat number list of ANM 1st year Supplemetary Examination 2019-20

Examination Time Table of ANM 1st & 2nd Year Supplementary Exam for A.Y. 2019-20

Examination Time Table of GNM 1st & 2nd Year Supplementary Exam for A.Y. 2019-20

Notice regarding online application for Diploma Certificate

Notification for GNM 1st & 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification for term wise Internal marks for fresher Students of ANM/GNM Supplementary Exam 2019-20

Urgent Notification regarding ANM/GNM enrollment of 1st year students for A.Y. 2019-20

Notification for ANM 1st & ANM 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Supplementary Exam Time Table ANM A.Y.2018-19

Notification for Continuation of Affiliation and Enrollment of LHV/Post Basic Certificate Course Programme of Institution

Notification for Regarding Marksheets of ANM 2nd Year 2018-19 Examination

Notification for GNM 1st & GNM 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification regarding Retotalling and verification results of GNM 1st and 2nd year 2018-19 regular Examination

Urgent Attention: Notice regarding online application for Diploma Certificate

Notification for ANM 1st & ANM 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification Regarding Submitting Inspection Information

Urgent Notification regarding Extension of Date of ANM/GNM enrollment for A.Y. 2019-20

MAHADBT NOTICE-IMPORTANT

Urgent Notification regarding ANM/GNM enrollment of students for A.Y. 2019-20

Court Judgement ANM, GNM Admission 2019-20

MAHADBT NOTICE-IMPORTANT

Enrollment For A.Y. 2019-20

Notification and Hall Tickets of LHV Oct-2019 Examination

Guidelines for ANM, GNM, Post-Certificate Diploma Courses and LHV programme to be conducted in A.Y.2019-20

Notification-Hostel Details

Top Five Rank Student List- ANM & GNM Regular Exam July 2018-19

Notice-GNM 1st and 2nd Year 2018-19 Result & Re-Totaling

महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ कायदा 2013 मधील सेक्शन 5(1) नुसार मंडळाची स्थापना

Notice-ANM 1st and 2nd Year 2018-19 Result & Re-Totaling

MAHADBT-AISHE NOTICE-IMPORTANT

Urgent notification regarding ANM and GNM Examination July 2019

LHV (ANM Promotional) Examination Time Table for A.Y. 2019-20

Government Inspection Fees Notification-Increase seat

Notice Regarding EBC National Scholarship

Important Notice regarding AISHE

GNM (3yrs) Oral Practical Examination Sheet

Oral and Practical Schedule of GNM 1st Year Regular Exam for A.Y. 2018-19

Oral and Practical Schedule of GNM 2nd Year Regular Exam for A.Y. 2018-19