Exam Related Notifications

"Hall Ticket 1ST YR GNM SUPPLEMENTARY EXAM A.Y 2021-22 - Date - 18.08.2022"

"SEAT NO 1ST YR GNM SUPPLEMENTARY EXAM A.Y 2021-22” दिनांक 12/08/2022"

"शैक्षणिक वर्ष सन 2022-23 साठी परिचर्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या (ए.एन.एम व जी.एन.एम) नवीन महाविद्यालयाचे व प्रवेश क्षमता वाढीचा प्रस्तावाची यादी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करुन सक्षम तपासणी करणेबाबत.” दिनांक 08/08/2022"

"EXAM CENTER 1ST YR GNM SUPPLEMENTARY EXAM A.Y 2021-22" Date - 08/08/2022"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाशी संलग्नीत असलेल्या सर्व ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय, शाळा यांनी संस्थेसंबंधीची माहिती भरुन सादर करण्याची मुदतवाढ करुण देणेबाबत. दि.01/08/2022"

"NOTIFICATION REGARDING PHYSICAL VERIFICATION OF ORIGINAL DOCUMENTS OF ANM AND GNM STUDENTS ADMITTED IN THE YEAR 2021-22 - Date 04.08.2022"

"ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाचे डिप्लोमा सर्टिफिकेट Date : 01.08.2022"

"Extension in exam form filling of 1st yr ANM and 1st Yr GNM 21-22 - Date - 28.07.2022"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाशी संलग्नीत असलेल्या सर्व ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय, शाळा यांनी कार्यरत शिक्षक वृंद यांची माहिती भरुन सादर करणेबाबत.” दि.25/07/2022 परिपत्रक."

"मंडळाशी संलग्नीत असलेल्या सर्व ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय, शाळांमधील कार्यरत शिक्षक वृंद यांची माहिती भरण्याकरीताची लिंक :"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ए.एन.एम. द्वितीय आणि जी.एन.एम. तृतीय वर्ष पुरवणी परीक्षेचे पुर्नतपासणीचे अर्ज भरणेबाबत Date- 25/07/2022"

"Extension In Exam Form Filling Of 1st Year ANM,GNM Supplementary Exam.21-22 - Date - 22/07/2022"

"महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्तीचे शैक्षणिक वर्ष 2021-22 रोजीचे अर्ज भरणेबाबत.Date - 20/07/2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ए.एन.एम. द्वितीय आणि जी.एन.एम. तृतीय वर्ष पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याबाबत. - Date 19.07.2022"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाशी संलग्नीत असलेल्या सर्व ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय, शाळा यांनी संस्थेसंबंधीची माहिती भरुन सादर करणेबाबत.”दि.16/07/2022 - लिंक - Click here"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाशी संलग्नीत असलेल्या सर्व ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय, शाळा यांनी संस्थेसंबंधीची माहिती भरुन सादर करणेबाबत.”दि.16/07/2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ए.एन.एम.प्रथम व जी.एन.एम. प्रथम वर्ष पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date 13.07.2022"

"Supplementary Examination Time Table of GNM 1st Year and ANM 1st Year For A.Y.2021-22 - Date 12.07.2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करिता निरिक्षण शुल्क,ॲफिलेशन शुल्क ऑनलाईन पध्दतीने भरणेबाबत - Date 12.07.2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. प्रथम व जी.एन.एम. प्रथम वर्ष नियमित परिक्षेच्या पुर्नतपासणीचा निकाल जाहीर करण्याबाबत. Date - 08/07/2022"

"GNM 2ND YEAR Supplementary oral practical Examination A.Y. 2021-22"

"शैक्षणिक वर्ष सन 2022-23 साठी संस्थांनी ए.एन.एम व जी.एन.एम अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयाकरीता मंडळाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावापैकी संकेतस्थावर प्रसिध्द केलेल्या वाढीव क्षमता प्रस्तावांच्या संस्थांनी सक्षमता तपासणी शुल्क भरण्याबाबत. Date: 06.07.2022"

"शैक्षणिक वर्ष सन 2022-23 साठी संस्थांनी ए.एन.एम व जी.एन.एम अभ्यासक्रमाच्या नविन महाविद्यालयाकरीता मंडळाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावापैकी संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेल्या अल्पसंख्यांक मान्यता प्राप्त असलेल्या संस्थांची सक्षमता शुल्क भरणा करावयाची लिंक. Date : 06.07.2022"

"शैक्षणिक वर्ष सन 2022-23 साठी संस्थांनी ए.एन.एम व जी.एन.एम अभ्यासक्रमाच्या नविन महाविद्यालयाकरीता मंडळाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावापैकी वाढीव क्षमता व अल्पसंख्यांक मान्यता प्राप्त असलेल्या संस्थांची सक्षमता तपासणी करणेबाबत. - 27.06.2022"

"GNM 2ND YEAR Supplementary Written Examination A.Y. 2021-22 attendance sheet"

"GNM 2ND YEAR Supplementary Written Examination A.Y. 2021-22 Hall Ticket"

"शैक्षणिक वर्ष सन 2022-23 साठी परिचर्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या (ए.एन.एम व जी.एन.एम) नवीन महाविद्यालयाचे व प्रवेश क्षमता वाढीचा प्रस्तावाची अंतिम यादी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. प्रथम व जी.एन.एम. प्रथम वर्ष Irregular Batch परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याबाबत. Date - 22/06/2022"

"GNM 2ND YEAR Supplementary Written Examination A.Y. 2021-22 SEAT NO."

"GNM 2ND YEAR Supplementary Written Examination A.Y. 2021-22 Examination Center"

"ANM 2ND YEAR Supplementary Oral & Practical Examination A.Y. 2021-22 - Date 07.06.2022"

"MahaDBT Information"

"महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्तीचे शैक्षणिक वर्ष 2021-22 रोजीचे अर्ज भरणेबाबत. - Date - 30.05.2022"

" GNM 3rd YEAR Supplementary Oral & Practical Examination A.Y. 2021-22 - Date 27.05.2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेशित विदयार्थ्यांचे मुळप्रमाणपत्र तपासणी पुर्ण झालेल्या संस्थांनी एनरॉलमेंट शुल्क भरण्याबाबत - Date 25.05.2022"

"GNM 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2021-22 Notification. Date - 24.05.2022"

"Attendance Sheet List of ANM 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2021-22"

"Supplementary Examination Time Table of GNM 2nd Year For A.Y.2021-22 - Date - 23.05.2022"

"NOTIFICATION REGARDING PHYSICAL VERIFICATION OF ORIGINAL DOCUMENTS OF ANM AND GNM STUDENTS ADMITTED IN THE YEAR 2021-22 - Date - 20.05.2022"

"ANM 2nd YEAR Supplementary Examination Hall Ticket NUMBER A.Y. 2021-22 - 23.05.2022"

"शैक्षणिक वर्ष सन 2022-23 साठी परिचर्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या (ए.एन.एम. व जी.एन.एम. ) नवीन महाविदयालयाचे व प्रवेश क्षमता वाढीचे मंडळाकडे प्राप्त प्रस्तावांची तात्पुरती यादी प्रसिध्द करुन संस्थांची सक्षमता तपासणी करण्याबाबत. - 18.05.2022"

"ANM 2nd YEAR Supplementary Examination SEAT NUMBER A.Y. 2021-22"

"Attendance Sheet List of GNM 3 year Supplementary Examination A.Y. 2021-22"

"Hall Ticket List of Hall Ticket GNM 3rd Year 2021-22 Supplementary Examination"

"ANM 1ST YEAR IRREGULAR Batch Oral Practical Examination Schedule A.Y. 2020-21 "

"महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्तीचे शैक्षणिक वर्ष 2021-22 रोजीचे अर्ज भरणेबाबत. - 17.05.2022"

"ANM 2nd Year Supplementary Examination Exam center A.Y. 2021-22"

"GNM 1ST YEAR IRREGULAR Batch Oral Practical Examination Schedule A.Y. 2020-21"

"Happy International Nurses Day 2022"

"GNM 3rd Year Supplementary Examination Exam center A.Y. 2021-22 "

"GNM 3rd YEAR Supplementary Examination SEAT NUMBER A.Y. 2021-22"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 करीता संलग्नता (AFFILIATON) च्या शुल्काबाबत."

"मुदतवाढ शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ए.एन.एम. व्दितीय व जी.एन.एम. तृतीय वर्ष पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. - 06/05/2022"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैदयक शिक्षण मंडळामार्फत आकारण्यात येणारे विविध शुल्क हे ऑनलाईन पध्दतीने मंडळास जमा करण्याबाबत. - Date- 06/05/2022"

Zoom Login click here

Login Id - 12345678911 Password- 81qal12k"

International Midwives Day Celebration by INC Webinar on 5th May 2022 at 11.00 am Following is the Webinar Registration link

"ANM 1st YEAR IRREGULAR/ODD BATCH Attendance Sheet A.Y.2020-21"

"मुदतवाढ शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ए.एन.एम. व्दितीय व जी.एन.एम. तृतीय वर्ष पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. - Date - 29/04/2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 करीता अफिलेशन (संलग्नता) शुल्काबाबत - Date- 27/04/2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. प्रथम व जी.एन.एम. प्रथम वर्ष नियमित परीक्षेचा निकाल Date- 27/04/2022"

"GNM 1st YEAR IRREGULAR/ODD BATCH Attendance Sheet A.Y.2020-21 - 25/04/2022"

"Hall Ticket of GNM 1st YEAR IRREGULAR/ODD BATCH A.Y. 2020-21"

"Hall Ticket of ANM 1st YEAR IRREGULAR/ODD BATCH A.Y. 2020-21"

"GNM 1st YEAR IRREGULAR/ODD BATCH SEAT NUMBER A.Y.2020-21"

"ANM 1st YEAR IRREGULAR/ODD BATCH SEAT NUMBER A.Y.2020-21"

"ANM 1st YEAR IRREGULAR/ODD BATCH EXAMINATION CENTER A.Y.2020-21"

"GNM 1st YEAR IRREGULAR/ODD BATCH EXAMINATION CENTER A.Y.2020-21"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ए.एन.एम. व्दितीय व जी.एन.एम. तृतीय वर्ष पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत - Date - 18/04/2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 जी.एन.एम. व्दितीय वर्ष नियमित परीक्षेचा पुर्न:तपासणी निकाल जाहीर करण्याबाबत - Date - 13/04/2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 करीता अफिलेशन (संलग्नता) शुल्काबाबत - Date- 08/04/2022"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळामार्फत आकारण्यात येणारे विविध शुल्क ऑनलाईन पध्दतीने मंडळास जमा करण्याबाबत. Date- 07/04/2022"

"अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण कार्यक्रम (AISHE) या वेब पोर्टलवर शैक्षणिक वर्ष 2021-22 करीता संस्थाची नोंदणी करीता - Date-7/04/2022"

"Supplementary Examination Time Table of GNM 3rd Year and ANM 2nd Year For A.Y.2021-22"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. प्रथम व जी.एन.एम. प्रथम वर्ष (Irregular /Odd Batch) नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date- 29/03/2022"

"Provisional Affiliation List A.Y. 2021-22"

"Regular Examination ( Irregular / Odd Batch ) Time Table of GNM 1st Year and ANM 1st Year For A.Y.2020-21"

"Revaluation Result Declaration 3rd yr GNM & @nd yr ANM date - 17/03/2022"

"Oral and Practical Exam Schedule for ANM 1st year 2020-21 Regular Examination - 08.03.2022"

"1ST YR GNM ORAL PRACTICAL SCHEDULE - 28.02.2022"

"Attendance Sheet List of ANM 1 year Regular Examination A.Y. 2020-21"

"परिचर्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या ए.एन.एम. व जी.एन.एम. नविन महाविदयालयाचे व प्रवेश क्षमता वाढीचे प्रस्तावांचे शासन निर्णयांस मंडळामार्फत संलग्नता देण्याबाबत. -18.02.2022"

"अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण कार्यक्रम (AISHE ) सन 2020-21 डिसीएफ मध्ये माहिती भरणे व अपलोड करणेबाबत. Date-17/02/2022"

"Examination Guidelines Covid- 19 Date - 15/02/2022"

"Hall Ticket List of Hall Ticket ANM 1 Year 2020-21 Regular Examination"

"Institute wise Seat Number List of ANM 1st year Regular Examination A.Y. 2020-21"

"Attendance Sheet List of GNM 1 year Regular Examination A.Y. 2020-21"

"Institute wise Seat Number List of GNM 1st year Regular Examination A.Y. 2020-21"

"Hall Ticket List of Hall Ticket GENERAL NURSING AND MIDWIFERY FIRST YEAR 2020-21 Regular Examination"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. व जी.एन.एम नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशीत केलेल्या विदयार्थ्यांच्या Separate/Irregular Batch बाबत.Date-09/02/2022"

"Examination Center GNM 1st Year A.Y 2020-21 Regular Examination - 02.02.2022"

"Examination Center ANM 1st Year A.Y 2020-21 Regular Examination - 02.02.2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 जी.एन.एम. द्वितीय वर्ष व पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्स नियमित परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याबाबत. Date-19/01/2022"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाकडे संलग्नीत सर्व संस्थानी नियमित सक्षमता तपासणी शुल्क व संलग्नता शुल्क डी.डी. (Demand Draft) स्वरुपात मंडळास सादर करण्याबाबत. " DATE - 19/01/2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम./जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेशित विदयार्थ्यांचे मुळप्रमाणपत्र तपासणीबाबत. 18.01.2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 महाडिबीटी शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्याबाबत. 17.01.2022"

"मुदतवाढ - शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. प्रथम व जी.एन.एम. प्रथम वर्ष नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date- 17/01/2022"

"ए.एन.एम.,जी.एन.एम. ,पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही.नर्सिंग अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2021- 22 विदयार्थी नोंदणीबाबत. 14.01.2022"

"ए.एन.एम.,जी.एन.एम. ,पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही.नर्सिंग अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2021- 22 विदयार्थी नोंदणीबाबत. - 03.01.2022"

"ए.एन.एम.,जी.एन.एम. ,पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही.नर्सिंग अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2021- 22 विदयार्थी नोंदणीबाबत. - 31.12.2021"

"अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण कार्यक्रम (AISHE ) सन 2020-21 डिसीएफ मध्ये माहिती भरणे व अपलोड करणेबाबत. - 31.12.2021"

" शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. प्रथम व जी.एन.एम. प्रथम वर्ष नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date-30/12/2021"

" शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करीता परिचर्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या ए.एन.एम. व जी.एन.एम. नविन महाविद्यालयाचे व प्रवेश क्षमता वाढीचे प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैदयक शिक्षण मंडळाकडे सादर करणेबाबत ( Perspective Plan 2018-23) . " on Notification Menu and Home page in Other Notification. DATE - 29/12/2021"

"1st Yr ANM and 1st Yr GNM Regular Examination Timetable - 22.12.2021"

"नविन ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाच्या नर्सिंग स्कुलच्या प्रस्तावाची बृहतआराखड्याबाबत जिल्हानिहाय संख्येबाबत. ( Perspective Plan 2018-23) - DATE - 22/12/2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ए.एन.एम., जी.एन.एम.व पोस्ट बेसिक डिप्लोमा नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाबाबत - 12.11.2021"

" स्मरणपत्र -ए.एन.एम.,जी.एन.एम. ,पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही.नर्सिंग अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2021- 22 विदयार्थी नोंदणीबाबत - 20.12.2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. द्वितीय वर्ष व जी.एन.एम. तृतीय वर्ष नियमित परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याबाबत. Date :20/12/2021"

"ए.एन.एम.,जी.एन.एम. ,पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही.नर्सिंग अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2021- 22 विदयार्थी नोंदणीबाबत"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम./जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेशित विदयार्थ्यांचे मुळप्रमाणपत्र तपासणीबाबत."

"अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण कार्यक्रम सन 2020-21 डिसीएफ मध्ये माहिती भरणे व अपलोड करणेबाबत."

"Enrollment of the ANM, GNM, Post –Certificate & LHV 1st Year student Nurses for the A.Y.2021-22"

"Gnm 1st Yr and 2nd Yr oral practical examination form"

"Oral and Practical Exam Schedule for GNM 2nd year 2020-21 Regular Examination"

"Examination Guidelines Covid- 19"

"Attendance Sheet of GENERAL NURSING AND MIDWIFERY SECOND YEAR 2020-21 Regular Examination"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्स आणि जी.एन.एम. व्दितीय वर्ष नियमित परिक्षेबाबत."

 

"Attendance Sheet of (POST-CERTIFICATE) ONCOLOGICAL NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Attendance Sheet of (POST-CERTIFICATE) PAEDIATRIC NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Attendance Sheet of (POST-CERTIFICATE) PUBLIC HEALTH NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Attendance Sheet of POST BASIC DIPLOMA IN PSYCHIATRICMENTAL HEALTH NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Hall Ticket List of Hall Ticket ONCOLOGICAL NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Hall Ticket List of Hall Ticket PAEDIATRIC NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Hall Ticket List of Hall Ticket PSYCHIATRIC Mental HEALTH NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Hall Ticket List of Hall Ticket PUBLIC HEALTH NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Hall Ticket List of Hall Ticket GENERAL NURSING AND MIDWIFERY SECOND YEAR 2020-21 Regular Examination"

 

"Center Wise Institute List of (POST-CERTIFICATE) PAEDIATRIC NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Seat Number List of GENERAL NURSING AND MIDWIFERY SECOND YEAR year 2020-21 Regular Examination"

 

"Seat Number List of (POST-CERTIFICATE) PAEDIATRIC NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Seat Number List of (POST-CERTIFICATE) ONCOLOGICAL NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Seat Number List of (POST-CERTIFICATE) PUBLIC HEALTH NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Seat Number List of POST BASIC DIPLOMA IN PSYCHIATRIC/MENTAL HEALTH NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Center Wise Institute List of (POST-CERTIFICATE) PUBLIC HEALTH NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Center Wise Institute List of (POST-CERTIFICATE) ONCOLOGICAL NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Center Wise Institute List of POST BASIC DIPLOMA IN PSYCHIATRIC/MENTAL HEALTH NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ए.एन.एम., जी.एन.एम.व पोस्ट बेसिक डिप्लोमा नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाबाबत."

 

"Center Wise Institute List of GNM 2nd year 2020-21 Regular Examination"

Other Notifications

"Notification regarding Proposal"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळामार्फत स्विकारण्यात आलेले व शासनास पाठविलेले सन २०१८-१९ करिताच्या ए. एन. एम. व जी. एन. एम. अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढीचे व नवीन प्रस्ताव"

Institute wise Seat Number List of GNM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Institute wise Seat Number List of GNM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Seat number list with Exempted Subject of GNM 1st year Supplementary Examination 2019-20

Seat number list with Exempted Subject of GNM 2nd year Supplementary Examination 2019-20

Center Institute List of GNM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Center Institute List of GNM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Attendance Sheet List of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Attendance Sheet List of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Institute wise Seat Number List of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Institute wise Seat Number List of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Center Institute List of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Center Institute List of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Urgent Notification regarding AISHE

Hall Tickets of GNM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Hall Tickets of GNM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Hall Tickets of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Hall Tickets of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification for Internal Marks Entry of GNM 2nd year Supplemetary Examination 2019-20 and Seat no list of GNM 2nd year

Notification for Internal Marks Entry of GNM 1st year Supplemetary Examination 2019-20 and Seat no list of GNM 1st year

Seat number list of ANM 2nd year Supplementary Examination 2019-20

Seat number list of ANM 1st year Supplemetary Examination 2019-20

Examination Time Table of ANM 1st & 2nd Year Supplementary Exam for A.Y. 2019-20

Examination Time Table of GNM 1st & 2nd Year Supplementary Exam for A.Y. 2019-20

Notice regarding online application for Diploma Certificate

Notification for GNM 1st & 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification for term wise Internal marks for fresher Students of ANM/GNM Supplementary Exam 2019-20

Urgent Notification regarding ANM/GNM enrollment of 1st year students for A.Y. 2019-20

Notification for ANM 1st & ANM 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Supplementary Exam Time Table ANM A.Y.2018-19

Notification for Continuation of Affiliation and Enrollment of LHV/Post Basic Certificate Course Programme of Institution

Notification for Regarding Marksheets of ANM 2nd Year 2018-19 Examination

Notification for GNM 1st & GNM 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification regarding Retotalling and verification results of GNM 1st and 2nd year 2018-19 regular Examination

Urgent Attention: Notice regarding online application for Diploma Certificate

Notification for ANM 1st & ANM 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification Regarding Submitting Inspection Information

Urgent Notification regarding Extension of Date of ANM/GNM enrollment for A.Y. 2019-20

MAHADBT NOTICE-IMPORTANT

Urgent Notification regarding ANM/GNM enrollment of students for A.Y. 2019-20

Court Judgement ANM, GNM Admission 2019-20

MAHADBT NOTICE-IMPORTANT

Enrollment For A.Y. 2019-20

Notification and Hall Tickets of LHV Oct-2019 Examination

Guidelines for ANM, GNM, Post-Certificate Diploma Courses and LHV programme to be conducted in A.Y.2019-20

Notification-Hostel Details

Top Five Rank Student List- ANM & GNM Regular Exam July 2018-19

Notice-GNM 1st and 2nd Year 2018-19 Result & Re-Totaling

महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ कायदा 2013 मधील सेक्शन 5(1) नुसार मंडळाची स्थापना

Notice-ANM 1st and 2nd Year 2018-19 Result & Re-Totaling

MAHADBT-AISHE NOTICE-IMPORTANT

Urgent notification regarding ANM and GNM Examination July 2019

LHV (ANM Promotional) Examination Time Table for A.Y. 2019-20

Government Inspection Fees Notification-Increase seat

Notice Regarding EBC National Scholarship

Important Notice regarding AISHE

GNM (3yrs) Oral Practical Examination Sheet

Oral and Practical Schedule of GNM 1st Year Regular Exam for A.Y. 2018-19

Oral and Practical Schedule of GNM 2nd Year Regular Exam for A.Y. 2018-19