NOTIFICATIONS

Exam Related Notifications

"Hall ticket of 1st yr ANM Regular Exam A.Y 2021-22 - 27.01.2023"

"मुदतवाढ: शैक्षणिक वर्ष 2021-22 तृतीय वर्ष जी.एन.एम.नियमित परीक्षा पुनर्तपासणी अर्ज भरण्याबाबत. Date-27/01/2023"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 द्वितीय वर्ष ए.एन.एम.नियमित परीक्षेचा निकाल जाहिर करण्याबाबत. date-27/01/2023"

"SEAT NO.LIST OF 1ST YR ANM REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date 25.01.2023"

"शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करिता ए.एन.एम व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे मंडळामार्फत मुळ प्रमाणपत्रांची पडताळणी करणेबाबत. Date-25/01/23"

"GNM 1ST YEAR REGULAR BATCH Oral Practical Examination Schedule A.Y. 2021-22 - Date 21.01.2023"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्से इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग,Irregular प्रथम वर्ष ए.एन.एम. व Irregular प्रथम वर्ष जी एन. एम,Irregular द्वितीय वर्ष ए.एन.एम. व Irregular द्वितीय वर्ष जी एन. एम नियमित कोर्स परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत.In Exam Related Notification Menu And Affiliation Menu Date-20/1/2023"

"शै.व. 2022-23 करीता ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाचे शिक्षण शुल्क ठरविणे बाबत. Date - 19/01/2023"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 तृतीय वर्ष वर्ष जी.एन.एम.नियमित परिक्षेचा निकाल जाहिर करण्याबाबत. Date - 18.01.2023"

"Regular Examination Time Table of POST CERTIFICATE PSYCHIATRIC/MENTAL HEALTH NURSING,1ST YR ANM IRREGULAR/ODD BATCH,1ST YR GNM IRREGULAR/ODD BATCH,2ND YR ANM IRREGULAR/ODD BATCH AND 2ND YR GNM IRREGULAR/ODD BATCH REGULAR EXAM For A.Y.2021-22 - Date - 18.01.2023"

"Attendance Sheet GNM 1ST Yr REGULAR Exam A.Y.21-22 - Date - 16.01.2023"

"Hall Ticket GNM 1ST Yr REGULAR Exam A.Y.21-22 - Date - 14.01.2023"

"EXAM CENTER 1ST YR ANM REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date - 12.01.2023"

"SEAT NO.LIST OF 1ST YR GNM REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date 11.01.2023"

"Attendance Sheet List of LHV Regular Examination A.Y. 22-23 - Date 09.01.2023"

"EXAM CENTER 1ST YR GNM REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date 06.01.2023"

"SEAT NO.LIST OF A.N.M.PROMOTIONAL (LHV) REGULAR EXAM A.Y.22-23 - Date - 05.01.2023"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 तृतीय वर्ष जी.एन.एम., अभ्यासक्रम नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने पुन: श्च अंतर्गत टर्म व अंतिम मुल्यमापन गुणांची नोंदणी बाबत. Date-03/01/2023"

"EXAM CENTER A.N.M.PROMOTIONAL (L.H.V.) REGULAR EXAM A.Y 2022-23 - Date 27.12.2022"

"ANM 2ND YEAR REGULAR BATCH Oral Practical Examination Schedule A.Y. 2021-22 - Date 24.12.2022"

"मुदतवाढ शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ द्वितीय वर्ष ए.एन.एम कोर्स नियमित परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन पद्धतीने पुनश्च अंतर्गत टर्म व अंतिम मूल्यमापन गुणांची नोंदणी बाबत. Date-24/12/2022"

"मुदतवाढ : शैक्षणिक वर्ष 2021-22 प्रथम वर्ष ए.एन.एम., जी.एन.एम., कोर्स नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. - Date - 21.12.2022"

"शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ द्वितीय वर्ष ए.एन.एम कोर्स नियमित परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन पद्धतीने पुनश्च अंतर्गत टर्म व अंतिम मूल्यमापन गुणांची नोंदणी बाबत. Date-12/12/2022"

"मुदतवाढ शैक्षणिक वर्ष 2021-22 प्रथम वर्ष ए.एन.एम., प्रथम वर्ष जी.एन.एम., शैक्षणिक वर्ष 2022-23 व एल.एच. व्ही., कोर्स नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. - 12.12.2022"

"GNM 2ND YEAR REGULAR BATCH Oral Practical Examination Schedule A.Y. 2021-22 - 09.12.2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 प्रथम वर्ष ए.एन.एम ,प्रथम वर्ष जी एन.एम. PRN No.Date-08/12/2022"

"पोस्ट बेसिक डिप्लोमा .अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ विद्यार्थ्यांची पुनःश्च नोंदणी करण्याबाबत.Date-08/12/2022"

"जी.एन.एम.अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ विद्यार्थी नोंदणीबाबत.Date-06/12/2022."

"ए.एन.एम. नर्सिंग अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता प्रवेशित केलेल्या विद्यार्थ्यांची पुनःश्च नोंदणी करण्याबाबत. Date-06/12/2022."

"शैक्षणिक वर्ष 2022-23 प्रथम वर्ष ए.एन.एम., प्रथम वर्ष जी.एन.एम., एल.एच. व्ही., कोर्स नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. - Date - 06.12.2022"

"एल.एच.व्ही.अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ विद्यार्थ्यांची पुनःश्च नोंदणी करण्याबाबत.Date-06/12/2022"

"संस्थांच्या रिव्होक फी बाबत - Date-06/12/2022"

"2nd Yr GNM regular Exam Attendance sheet"

"Hall Ticket GNM 2nd Yr REGULAR Exam A.Y.21-22 - 03.12.2022"

"SEAT NO.LIST OF 2ND YR GNM REGULAR EXAM A.Y.21-22 - 02.12.2022"

"Regular Examination Time Table of LHV,GNM 1ST Year(REGULAR BATCH),ANM 1ST YR (REGULAR BATCH)Exam For A.Y.2021-22 - Date - 01.12.2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 प्रथम वर्ष जी.एन.एम.पुरवणी परीक्षेचा पुनर्तपासणी निकाल जाहिर करण्याबाबत. Date - 01.12.2022"

"EXAM CENTER 2nd YR GNM REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date - 01.12.2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 जी.एन.एम.द्वितीय वर्ष कोर्स नियमित परिक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन पुन्:श्च भरणेबाबत - Date-29/11/2022"

"नवीन संस्थांचे AISHE CODE व MAHADBT USER ID & PASSWORD बाबत. - Date 25.11.2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 जी.एन.एम.द्वितीय वर्ष कोर्स नियमित परिक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन पुन्:श्च भरणेबाबत - Date - 24/11/2022"

"जी.एन.एम. नर्सिंग अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करीता प्रवेशित केलेल्या विदयार्थ्यांची पुन:श्च नोंदणी करण्याबाबत. - Date-22-11-2022"

"Attendance Sheet List of ANM 2ND Year Regular Examination A.Y. 2021-22 - Date-21-11-2022"

"तांत्रिक अडचणीमूळे शैक्षणिक वर्ष 2021-22 जी.एन.एम.द्वितीय वर्ष कोर्स नियमित परिक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन पुन्:श्च भरणेबाबत - 21.11.2022"

"Hall Ticket 2ND YR ANM REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date - 21.11.2022"

"शै.व.२०२२-२३ ची ए.एन.एम. व जी.एन.एम. विद्यार्थी नोंदणी यादी व ए.एन.एम.द्वितीय वर्षाचे अंतिम गुण इ -मेल वर पाठविणेबाबत.Date-18-11-2022"

"दोन दिवसाची मुदतवाढ - द्वितीय वर्ष जी.एन.एम.रेग्युलर शैक्षणिक वर्ष 2021-22 जी.एन.एम. द्वितीय वर्ष कोर्स नियमित परिक्षेसाठी विद्यार्थ्याचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परीक्षा शुल्क भरण्याबाबत. Date:14/11/2022"

"SEAT NO. 2ND YR ANM REGULAR EXAM A.Y.21-22 EXAM A.Y 2021-22 - Date - 14.11.2022"

"1ST YR ANM SUPPLEMENTARY EXAM RETOTALLING A.Y.21-22 RESULT DECLARATION AND EXAM FORM FILLING - Date - 09.11.2022"

"EXAM CENTER 2nd YR ANM REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date - 07.11.2022"

"Fee Structure - Date - 04.11.2022"

"सर्व संलग्नीत ए.एन .एम., जी.एन.एम., पोस्ट सर्टिंफिकेट, व एल.एच.वी. अभ्यासक्रमाचे डिप्लोमा सर्टिंफिकेट बाबत. - Date - 04.11.2022"

"मुदतवाढ शैक्षणिक वर्ष 2021-22 जी.एन.एम. द्वितीय वर्ष नियमित परीक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date:03/11/2022"

"एक दिवसीय मुदतवाढ शैक्षणिक वर्ष 2021-22 द्वितीय वर्ष ए.एन.एम. नियमित परीक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date:03/11/2022"

"ANM 1ST YEAR Irregular Supplementary Oral Practical Examination Schedule A.Y. 2021-22 - Date - 03.11.2022"

"GNM 1ST YEAR Irregular Supplementary Oral Practical Examination Schedule A.Y. 2021-22 - Date - 03.11.2022"

"जी.एन.एम. नर्सिंग अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करीता विदयार्थी नोंदणीची दिनांक वाढीवबाबत. - Date - 31.10.2022"

 

"Attendance Sheet of (POST-CERTIFICATE) ONCOLOGICAL NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Attendance Sheet of (POST-CERTIFICATE) PAEDIATRIC NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Attendance Sheet of (POST-CERTIFICATE) PUBLIC HEALTH NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Attendance Sheet of POST BASIC DIPLOMA IN PSYCHIATRICMENTAL HEALTH NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Hall Ticket List of Hall Ticket ONCOLOGICAL NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Hall Ticket List of Hall Ticket PAEDIATRIC NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Hall Ticket List of Hall Ticket PSYCHIATRIC Mental HEALTH NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Hall Ticket List of Hall Ticket PUBLIC HEALTH NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Hall Ticket List of Hall Ticket GENERAL NURSING AND MIDWIFERY SECOND YEAR 2020-21 Regular Examination"

 

"Center Wise Institute List of (POST-CERTIFICATE) PAEDIATRIC NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Seat Number List of GENERAL NURSING AND MIDWIFERY SECOND YEAR year 2020-21 Regular Examination"

 

"Seat Number List of (POST-CERTIFICATE) PAEDIATRIC NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Seat Number List of (POST-CERTIFICATE) ONCOLOGICAL NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Seat Number List of (POST-CERTIFICATE) PUBLIC HEALTH NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Seat Number List of POST BASIC DIPLOMA IN PSYCHIATRIC/MENTAL HEALTH NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Center Wise Institute List of (POST-CERTIFICATE) PUBLIC HEALTH NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Center Wise Institute List of (POST-CERTIFICATE) ONCOLOGICAL NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Center Wise Institute List of POST BASIC DIPLOMA IN PSYCHIATRIC/MENTAL HEALTH NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ए.एन.एम., जी.एन.एम.व पोस्ट बेसिक डिप्लोमा नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाबाबत."

 

"Center Wise Institute List of GNM 2nd year 2020-21 Regular Examination"

Other Notifications

"Notification regarding Proposal"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळामार्फत स्विकारण्यात आलेले व शासनास पाठविलेले सन २०१८-१९ करिताच्या ए. एन. एम. व जी. एन. एम. अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढीचे व नवीन प्रस्ताव"

Institute wise Seat Number List of GNM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Institute wise Seat Number List of GNM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Seat number list with Exempted Subject of GNM 1st year Supplementary Examination 2019-20

Seat number list with Exempted Subject of GNM 2nd year Supplementary Examination 2019-20

Center Institute List of GNM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Center Institute List of GNM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Attendance Sheet List of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Attendance Sheet List of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Institute wise Seat Number List of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Institute wise Seat Number List of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Center Institute List of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Center Institute List of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Urgent Notification regarding AISHE

Hall Tickets of GNM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Hall Tickets of GNM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Hall Tickets of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Hall Tickets of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification for Internal Marks Entry of GNM 2nd year Supplemetary Examination 2019-20 and Seat no list of GNM 2nd year

Notification for Internal Marks Entry of GNM 1st year Supplemetary Examination 2019-20 and Seat no list of GNM 1st year

Seat number list of ANM 2nd year Supplementary Examination 2019-20

Seat number list of ANM 1st year Supplemetary Examination 2019-20

Examination Time Table of ANM 1st & 2nd Year Supplementary Exam for A.Y. 2019-20

Examination Time Table of GNM 1st & 2nd Year Supplementary Exam for A.Y. 2019-20

Notice regarding online application for Diploma Certificate

Notification for GNM 1st & 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification for term wise Internal marks for fresher Students of ANM/GNM Supplementary Exam 2019-20

Urgent Notification regarding ANM/GNM enrollment of 1st year students for A.Y. 2019-20

Notification for ANM 1st & ANM 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Supplementary Exam Time Table ANM A.Y.2018-19

Notification for Continuation of Affiliation and Enrollment of LHV/Post Basic Certificate Course Programme of Institution

Notification for Regarding Marksheets of ANM 2nd Year 2018-19 Examination

Notification for GNM 1st & GNM 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification regarding Retotalling and verification results of GNM 1st and 2nd year 2018-19 regular Examination

Urgent Attention: Notice regarding online application for Diploma Certificate

Notification for ANM 1st & ANM 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification Regarding Submitting Inspection Information

Urgent Notification regarding Extension of Date of ANM/GNM enrollment for A.Y. 2019-20

MAHADBT NOTICE-IMPORTANT

Urgent Notification regarding ANM/GNM enrollment of students for A.Y. 2019-20

Court Judgement ANM, GNM Admission 2019-20

MAHADBT NOTICE-IMPORTANT

Enrollment For A.Y. 2019-20

Notification and Hall Tickets of LHV Oct-2019 Examination

Guidelines for ANM, GNM, Post-Certificate Diploma Courses and LHV programme to be conducted in A.Y.2019-20

Notification-Hostel Details

Top Five Rank Student List- ANM & GNM Regular Exam July 2018-19

Notice-GNM 1st and 2nd Year 2018-19 Result & Re-Totaling

महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ कायदा 2013 मधील सेक्शन 5(1) नुसार मंडळाची स्थापना

Notice-ANM 1st and 2nd Year 2018-19 Result & Re-Totaling

MAHADBT-AISHE NOTICE-IMPORTANT

Urgent notification regarding ANM and GNM Examination July 2019

LHV (ANM Promotional) Examination Time Table for A.Y. 2019-20

Government Inspection Fees Notification-Increase seat

Notice Regarding EBC National Scholarship

Important Notice regarding AISHE

GNM (3yrs) Oral Practical Examination Sheet

Oral and Practical Schedule of GNM 1st Year Regular Exam for A.Y. 2018-19

Oral and Practical Schedule of GNM 2nd Year Regular Exam for A.Y. 2018-19