NOTIFICATIONS

Exam Related Notifications

"शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता ए.एन.एम.व जी.एन.एम. अभयसक्रमांच्या प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे मंडळामार्फत मूळ प्रमाणपत्रांची पडताळणी करणेबाबत. Date-26/05/2023"

"GNM 3RD YEAR REGULAR BATCH SUPPLEMENTARY EXAM ORAL PRACTICAL EXAMINATION SCHEDULE A.Y. 2022 - 2023 - Date - 26.05.2023"

"ANM 2ND YEAR REGULAR BATCH SUPPLEMENTARY EXAM ORAL PRACTICAL EXAMINATION SCHEDULE A.Y. 2022 - 2023 - Date 26.05.2023"

"शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ प्रथम वर्ष जी.एन.एम. नर्सिंग नियमित परीक्षा पुनर्तपासणी निकाल जाहीर करण्याबाबत . DATE-25/05/2023"

"शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पोस्ट सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग नियमित परीक्षा पुनर्तपासणी निकाल जाहीर करण्याबाबत. DATE-24/05/2023"

"शैक्षणिक वर्ष 2022-23 प्रथम वर्ष ए.एन.एम.व प्रथम वर्ष जी.एन.एम.नियमित बॅचच्या पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date-23/05/2023"

"ATTANDANCE SHEET ANM 2nd Yr Supplementary Examination 2022 - 2023 - Date 22.05.2023"

"ATTENDANCE SHEET 3RD YR GNM SUPPLEMENTARY EXAM A.Y.22-23 Date-22/05/2023"

"ए.एन.एम.,जी.एन.एम.व इतर अभ्यासक्रमाच्या पदविका (diploma) प्रमाणपत्र करीता मंडळाकडे ऑनलाईन प्राप्त झालेल्या अर्ज (application)बाबत. Date 22/05/2023"

"मुदतवाढ - द्वितीय वर्ष जी एन. एम नियमित बॅचच्या पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date 22/05/2023"

"HALL TICKET ANM 2nd Yr Supplementary Examination 2022 - 2023 - Date 19.05.2023"

"HALL TICKET 3RD YR GNM REGULAR BATCH SUPPLEMENTARY EXAM A.Y. 2022-23 - Date 18.05.2023"

"EXAM TIME TABLE ANM PROMOTIONAL(L.H.V.)REGULAR EXAM A.Y. 2023-24 - Date 15.05.2023"

"EXAM TIME TABLE 1ST YR GNM AND 1ST YR ANM REGULAR BATCH SUPPLEMENTARY EXAM A.Y.2022-23 - Date 15.05.2023"

"शैक्षणिक वर्ष 2022-23 द्वितीय वर्ष जी एन. एम नियमित बॅचच्या पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क, अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date - 12/05/2023"

"डिप्लोमा प्रमाणपत्र ( DIPLOMA CERTIFICATE) ANM, GNM व इतर डिप्लोमा अभ्यासक्रम ( BY HAND ) मिळण्याबाबत. - Date-12/05/2023"

"Seat No ANM 2nd Yr Supplementary Examination 2022 - 2023 - Date - 11/05/2023"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 प्रथम वर्ष जी एन एम इर्रेग्युलर बॅच नियमित परिक्षेचा निकाल जाहिर करण्याबाबत. - Date-10/05/2023"

"SEAT NO. LIST 3RD YR GNM REGULAR BATCH SUPPLEMENTARY EXAM A.Y. 2022-23 - Date-09/05/2023"

"Examination TIME TABLE OF 2ND YR GNM REGULAR BATCH SUPPLEMENTARY EXAM For A.Y.2022-23 - Date - 08/05/2023"

"Exam center ANM 2nd Yr Supplementary Examination 2022 - 2023 - Date - 08/05/2023"

"Result Declaration Notification 1st Yr ANM Regular Exam revaluation 2021 - 2022 - Date - 08/05/2023"

"EXAM CENTER LIST OF 3RD YR GNM REGULAR BATCH SUPPLEMENTARY EXAM A.Y 2022-23 - Date-03/05/2023"

"डिप्लोमा प्रमाणपत्र ( DIPLOMA CERTIFICATE) ANM व GNM मिळण्याकरीता ऑनलाईन अर्ज करणेबाबत - Date-03/05/2023"

"Result Declaration Notification 1st Yr ANM Irregular Batch 2021 - 2022" - Date - 03/05/2023"

"शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पोस्ट सर्टिफिकेट ऑनकॉलॉजिकल नर्सिंग नियमित परीक्षा पुनर्तपासणी निकाल जाहीर करण्याबाबत - Date 25.04.2023"

"मुदतवाढ - द्वितीय वर्ष ए.एन.एम. व तृतीय वर्ष जी एन. एम नियमित बॅचच्या पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे परिक्षा शुल्क अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत Date 25.04.2023"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पोस्ट सर्टिफिकेट मेंटल हेल्थ/सायकिऍट्रिक नर्सिंग नियमित परिक्षेचा निकाल जाहिर करण्याबाबत. Date-20/04/2023"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 द्वितीय वर्ष ए.एन.एम.व द्वितीय वर्ष जी.एन.एम.इर्रेग्युलर/ऑड बॅच नियमित परिक्षेचा निकाल जाहिर करण्याबाबत.Date-20/04/2023"

"मुदतवाढ - द्वितीय वर्ष ए.एन.एम. व तृतीय वर्ष जी एन. एम नियमित बॅचच्या पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत.Date-13/04/2023"

"शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ नियमित बाख च्या पुरवणी परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांच्या जी.एन.एम. तृतीय वर्ष व ए.एन.एम.द्वितीय वर्षांच्या टेंटेटिव्ह परीक्षा (Tentative timetable ) वेळापत्रकात करण्यात आलेल्या बदलाबाबत.Date-13/04/2023"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 द्वितीय वर्ष जी .एन .एम.नियमित परीक्षा पुनर्तपासणी निकाल जाहिर करण्याबाबत.Date-13/04/2023"

"मुदतवाढ: शैक्षणिक वर्ष 2021-22 प्रथम वर्ष ए.एन.एम.नियमित परीक्षा पुनर्तपासणी अर्ज भरण्याबाबत.Date 13/04/2023"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 प्रथम वर्ष ए.एन.एम.नियमित परीक्षेचा निकाल जाहिर करण्याबाबत. Date-05/04/2023"

"मुदतवाढ: शैक्षणिक वर्ष 2021-22 प्रथम वर्ष जी.एन.एम.नियमित परीक्षा पुनर्तपासणी अर्ज भरण्याबाबत. Date - 03/04/2023"

"मुदतवाढ - द्वितीय वर्ष ए.एन.एम. व तृतीय वर्ष जी एन. एम नियमित बॅचच्या पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क भरण्याबाबत.Date-03/04/2023"

"ANM 2ND YEAR IRREGULAR BATCH REGULAR EXAM ORAL PRACTICAL EXAMINATION SCHEDULE A.Y. 2021-22" Date 29.03.2023"

"ANM 1ST YEAR IRREGULAR BATCH REGULAR EXAM ORAL PRACTICAL EXAMINATION SCHEDULE A.Y. 2021-22" - Date-23/3/2023."

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 प्रथम वर्ष जी.एन.एम.नियमित परिक्षेचा निकाल जाहिर करण्याबाबत. Date-23/03/2023"

"शैक्षणिक वर्ष 2022-23 ए.एन.एम. व जी.एन.एम. प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या मुळप्रमाणपत्रांची पडताळणी करणेबाबत - 21.03.2023"

"GNM 2ND YEAR IRREGULAR BATCH REGULAR Exam Oral Practical Examination Schedule A.Y. 2021-22 - Date - 17.03.2023"

"GNM 1ST YEAR IRREGULAR BATCH REGULAR Exam Oral Practical Examination Schedule A.Y. 2021-22 - Date - 17.03.2023"

"ए.एन.एम.व जी.एन.एम.अभ्यासक्रमाच्या मूळ प्रमाणपत्रांची तपासणी करणेबाबत Date-17/03/2023"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 द्वितीय वर्ष ए.एन.एम.नियमित परीक्षा पुनर्तपासणी निकाल जाहिर करण्याबाबत. - Date-16/03/2023"

"ATTENDANCE SHEET OF GNM SECOND YEAR IRREGULAR BATCH REGULAR EXAM A.Y. 2021-22 - Date - 10.03.2023"

"ATTENDANCE SHEET OF ANM SECOND YEAR IRREGULAR BATCH REGULAR EXAM A.Y. 2021-22 - Date - 10.03.2023"

"ATTENDANCE SHEET OF ANM FIRST YEAR IRREGULAR BATCH REGULAR EXAM A.Y. 2021-22 - Date - 10.03.2023"

"ATTENDANCE SHEET OF GNM FIRST YEAR IRREGULAR BATCH REGULAR EXAM A.Y. 2021-22 - Date - 10.03.2023"

"HALL TICKET OF GNM SECOND YEAR IRREGULAR BATCH REGULAR EXAM A.Y. 2021-22 - Date - 10.03.2023"

"HALL TICKET OF ANM SECOND YEAR IRREGULAR BATCH REGULAR EXAM A.Y. 2021-22 - Date - 10.03.2023"

"HALL TICKET OF GNM FIRST YEAR IRREGULAR BATCH REGULAR EXAM A.Y. 2021-22 - Date - 10.03.2023"

"HALL TICKET OF ANM FIRST YEAR IRREGULAR BATCH REGULAR EXAM A.Y. 2021-22 - Date - 10.03.2023"

"द्वितीय वर्ष ए.एन.एम. व तृतीय वर्ष जी एन. एम नियमित बॅचच्या पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date - 10/03/2023"

"SEAT NO. LIST OF 2ND YR ANM IRREGULAR BATCH REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date - 06.03.2023"

"SEAT NO. LIST OF 1ST YR ANM IRREGULAR BATCH REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date - 06.03.2023"

"SEAT NO. LIST OF 1ST YR GNM IRREGULAR BATCH REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date - 06.03.2023"

"SEAT NO. LIST OF 2ND YR GNM IRREGULAR BATCH REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date - 06.03.2023"

"Examination TIME TABLE OF 3RD YR GNM REGULAR BATCH SUPPLEMENTARY EXAM AND 2ND YR ANM REGULAR BATCH SUPPLEMENTARY EXAM For A.Y.2022-23 - Date - 06.03.2023"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 तृतीय वर्ष जी.एन.एम.नियमित परीक्षा पुनर्तपासणी निकाल जाहिर करण्याबाबत. date-6/03/2023"

"शै.व. 2021-22 साठी ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाकरीता शुल्क नियामक प्राधिकरण यांनी मंजूर केलेल्या शिक्षण शुल्कास शै.व. 2022-23 करीता मंजुर करुन महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईनरीत्या विनंती सादर करणेबाबत. - Date-03/03/2023"

"EXAM CENTER LIST OF 1ST YR GNM IRREGULAR BATCH REGULAR EXAM A.Y 2021-22 " -Date-03/03/2023"

"EXAM CENTER LIST OF 2ND YR ANM IRREGULAR BATCH REGULAR EXAM A.Y 2021-22"

"EXAM CENTER LIST OF 2ND YR GNM IRREGULAR BATCH REGULAR EXAM A.Y 2021-22 " - Date-03/03/2023"

"EXAM CENTER LIST OF 1ST YR ANM IRREGULAR BATCH REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date-03/03/2023"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाशी संलग्नीत असलेल्या सर्व ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय, शाळा यांनी संस्थे संबंधित व कार्यरत शिक्षक वृंद यांची माहिती भरुन सादर करणेबाबत. & Date. 02/03/2023."

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाशी संलग्नीत असलेल्या सर्व ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय, शाळा यांनी संस्थेसंबंधीची माहिती भरुन सादर करणेबाबत. & Date. 02/03/2023. - Link - Click here""

"मंडळाशी संलग्नीत असलेल्या सर्व ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय, शाळांमधील कार्यरत शिक्षक वृंद यांची माहिती भरण्याकरीताची लिंक :"& Date. 02/03/2023. - Link - Click here""

"शै.व. 2021-22 करीता ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाची अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण पोर्टलवर संस्थेची ऑनलाईनरीत्या माहिती भरणेबाबत. - Date. 02/03/2023."

"शै.व. 2021-22 साठी ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाकरीता शुल्क नियामक प्राधिकरण यांनी मंजूर केलेल्या शिक्षण शुल्कास शै.व. 2022-23 करीता मंजुर करण्याबाबत. - Date-02/03/2023."

"शै.व. 2021-22 करीता ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाची अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण पोर्टलवर संस्थेची ऑनलाईनरीत्या माहिती भरणेबाबत. & Date. 27/02/2023."

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 एल एच व्ही नर्सिंग नियमित परिक्षेचा निकाल जाहिर करण्याबाबत. Date-24/02/23"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 प्रथम वर्ष जी.एन.एम.इर्रेग्युलर पुरवणी परीक्षा पुनर्तपासणी निकाल जाहिर करण्याबाबत. - Date-24/02/23"

"परिक्षाकेंद्र व उत्तर पत्रिका तपासणी केंद्र यांना दिलेला अग्रिम रकमेचा अहवाल तात्काळ पाठविणाबाबत. - Date-24/02/2023"

"मुदतवाढ 1) Irregular प्रथम वर्ष ए.एन.एम. व Irregular प्रथम वर्ष जी एन. एम नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. 2) Irregular द्वितीय वर्ष ए.एन.एम. व Irregular द्वितीय वर्ष जी एन. एम नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. - Date - 23.02.2023"

"EXAM CENTER LIST OF POST CERTIFICATE COURSE IN MENTAL HEALTH NURSING REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date - 16.02.2023"

"SEAT NO. LIST OF POST CERTIFICATE COURSE IN MENTAL HEALTH NURSING REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date - 16.02.2023"

"अनियमित बॅच च्या प्रथम वर्ष जी एन एम व द्वितीय वर्ष जी एन एम च्या टेंटेटिव्ह परीक्षा वेळापत्रकात करण्यात आलेल्या बदलाबाबत Date-16/02/23"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 द्वितीय वर्ष जी.एन.एम.नियमित परिक्षेचा निकाल जाहिर करण्याबाबत.Date - 15/02/2023"

"शै.व. 2021-22 करीता ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाची अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण पोर्टलवर संस्थेची ऑनलाईनरीत्या माहिती भरणेबाबत. & Date. 14/02/2023"

"मुदतवाढ 1) Irregular प्रथम वर्ष ए.एन.एम. व Irregular प्रथम वर्ष जी एन. एम नियमित परिक्षा,Irregular द्वितीय वर्ष ए.एन.एम. व Irregular द्वितीय वर्ष जी एन. एम नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. कोर्स परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date-13/2/2023"

"शै.व. 2022-23 करीता विद्यार्थ्यांचे मुळ प्रमाणपत्र पडताळणी वेळी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे. & Date. 13/02/2023"

"ANM 1ST YEAR REGULAR BATCH Oral Practical Examination Schedule A.Y. 2021-22 - Date - 08.02.2023"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पोस्ट सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन पेडिऍट्रिक नर्सिंग व पोस्ट सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन ऑनकॉलॉजि नर्सिंग नियमित परिक्षेचा निकाल जाहिर करण्याबाबत.Date-02/02/23"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 प्रथम वर्ष ए.एन.एम.इर्रेग्युलर पुरवणी परीक्षा,प्रथम वर्ष जी.एन.एम.इर्रेग्युलर पुरवणी परिक्षेचा निकाल जाहिर करण्याबाबत.date:-02/02/23"

"Attendance Sheet of 1st yr ANM Regular Exam A.Y 2021-22-30-01-2023"

"Hall ticket of 1st yr ANM Regular Exam A.Y 2021-22 - 27.01.2023"

"मुदतवाढ: शैक्षणिक वर्ष 2021-22 तृतीय वर्ष जी.एन.एम.नियमित परीक्षा पुनर्तपासणी अर्ज भरण्याबाबत. Date-27/01/2023"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 द्वितीय वर्ष ए.एन.एम.नियमित परीक्षेचा निकाल जाहिर करण्याबाबत. date-27/01/2023"

"SEAT NO.LIST OF 1ST YR ANM REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date 25.01.2023"

"शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करिता ए.एन.एम व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे मंडळामार्फत मुळ प्रमाणपत्रांची पडताळणी करणेबाबत. Date-25/01/23"

"GNM 1ST YEAR REGULAR BATCH Oral Practical Examination Schedule A.Y. 2021-22 - Date 21.01.2023"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्से इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग,Irregular प्रथम वर्ष ए.एन.एम. व Irregular प्रथम वर्ष जी एन. एम,Irregular द्वितीय वर्ष ए.एन.एम. व Irregular द्वितीय वर्ष जी एन. एम नियमित कोर्स परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत.In Exam Related Notification Menu And Affiliation Menu Date-20/1/2023"

"शै.व. 2022-23 करीता ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाचे शिक्षण शुल्क ठरविणे बाबत. Date - 19/01/2023"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 तृतीय वर्ष वर्ष जी.एन.एम.नियमित परिक्षेचा निकाल जाहिर करण्याबाबत. Date - 18.01.2023"

"Regular Examination Time Table of POST CERTIFICATE PSYCHIATRIC/MENTAL HEALTH NURSING,1ST YR ANM IRREGULAR/ODD BATCH,1ST YR GNM IRREGULAR/ODD BATCH,2ND YR ANM IRREGULAR/ODD BATCH AND 2ND YR GNM IRREGULAR/ODD BATCH REGULAR EXAM For A.Y.2021-22 - Date - 18.01.2023"

"Attendance Sheet GNM 1ST Yr REGULAR Exam A.Y.21-22 - Date - 16.01.2023"

"Hall Ticket GNM 1ST Yr REGULAR Exam A.Y.21-22 - Date - 14.01.2023"

"EXAM CENTER 1ST YR ANM REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date - 12.01.2023"

"SEAT NO.LIST OF 1ST YR GNM REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date 11.01.2023"

"Attendance Sheet List of LHV Regular Examination A.Y. 22-23 - Date 09.01.2023"

"EXAM CENTER 1ST YR GNM REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date 06.01.2023"

"SEAT NO.LIST OF A.N.M.PROMOTIONAL (LHV) REGULAR EXAM A.Y.22-23 - Date - 05.01.2023"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 तृतीय वर्ष जी.एन.एम., अभ्यासक्रम नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने पुन: श्च अंतर्गत टर्म व अंतिम मुल्यमापन गुणांची नोंदणी बाबत. Date-03/01/2023"

"EXAM CENTER A.N.M.PROMOTIONAL (L.H.V.) REGULAR EXAM A.Y 2022-23 - Date 27.12.2022"

"ANM 2ND YEAR REGULAR BATCH Oral Practical Examination Schedule A.Y. 2021-22 - Date 24.12.2022"

"मुदतवाढ शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ द्वितीय वर्ष ए.एन.एम कोर्स नियमित परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन पद्धतीने पुनश्च अंतर्गत टर्म व अंतिम मूल्यमापन गुणांची नोंदणी बाबत. Date-24/12/2022"

"मुदतवाढ : शैक्षणिक वर्ष 2021-22 प्रथम वर्ष ए.एन.एम., जी.एन.एम., कोर्स नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. - Date - 21.12.2022"

"शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ द्वितीय वर्ष ए.एन.एम कोर्स नियमित परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन पद्धतीने पुनश्च अंतर्गत टर्म व अंतिम मूल्यमापन गुणांची नोंदणी बाबत. Date-12/12/2022"

"मुदतवाढ शैक्षणिक वर्ष 2021-22 प्रथम वर्ष ए.एन.एम., प्रथम वर्ष जी.एन.एम., शैक्षणिक वर्ष 2022-23 व एल.एच. व्ही., कोर्स नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. - 12.12.2022"

"GNM 2ND YEAR REGULAR BATCH Oral Practical Examination Schedule A.Y. 2021-22 - 09.12.2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 प्रथम वर्ष ए.एन.एम ,प्रथम वर्ष जी एन.एम. PRN No.Date-08/12/2022"

"पोस्ट बेसिक डिप्लोमा .अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ विद्यार्थ्यांची पुनःश्च नोंदणी करण्याबाबत.Date-08/12/2022"

"जी.एन.एम.अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ विद्यार्थी नोंदणीबाबत.Date-06/12/2022."

"ए.एन.एम. नर्सिंग अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता प्रवेशित केलेल्या विद्यार्थ्यांची पुनःश्च नोंदणी करण्याबाबत. Date-06/12/2022."

"शैक्षणिक वर्ष 2022-23 प्रथम वर्ष ए.एन.एम., प्रथम वर्ष जी.एन.एम., एल.एच. व्ही., कोर्स नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. - Date - 06.12.2022"

"एल.एच.व्ही.अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ विद्यार्थ्यांची पुनःश्च नोंदणी करण्याबाबत.Date-06/12/2022"

"संस्थांच्या रिव्होक फी बाबत - Date-06/12/2022"

"2nd Yr GNM regular Exam Attendance sheet"

"Hall Ticket GNM 2nd Yr REGULAR Exam A.Y.21-22 - 03.12.2022"

"SEAT NO.LIST OF 2ND YR GNM REGULAR EXAM A.Y.21-22 - 02.12.2022"

"Regular Examination Time Table of LHV,GNM 1ST Year(REGULAR BATCH),ANM 1ST YR (REGULAR BATCH)Exam For A.Y.2021-22 - Date - 01.12.2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 प्रथम वर्ष जी.एन.एम.पुरवणी परीक्षेचा पुनर्तपासणी निकाल जाहिर करण्याबाबत. Date - 01.12.2022"

"EXAM CENTER 2nd YR GNM REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date - 01.12.2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 जी.एन.एम.द्वितीय वर्ष कोर्स नियमित परिक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन पुन्:श्च भरणेबाबत - Date-29/11/2022"

"नवीन संस्थांचे AISHE CODE व MAHADBT USER ID & PASSWORD बाबत. - Date 25.11.2022"

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 जी.एन.एम.द्वितीय वर्ष कोर्स नियमित परिक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन पुन्:श्च भरणेबाबत - Date - 24/11/2022"

"जी.एन.एम. नर्सिंग अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करीता प्रवेशित केलेल्या विदयार्थ्यांची पुन:श्च नोंदणी करण्याबाबत. - Date-22-11-2022"

"Attendance Sheet List of ANM 2ND Year Regular Examination A.Y. 2021-22 - Date-21-11-2022"

"तांत्रिक अडचणीमूळे शैक्षणिक वर्ष 2021-22 जी.एन.एम.द्वितीय वर्ष कोर्स नियमित परिक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन पुन्:श्च भरणेबाबत - 21.11.2022"

"Hall Ticket 2ND YR ANM REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date - 21.11.2022"

"शै.व.२०२२-२३ ची ए.एन.एम. व जी.एन.एम. विद्यार्थी नोंदणी यादी व ए.एन.एम.द्वितीय वर्षाचे अंतिम गुण इ -मेल वर पाठविणेबाबत.Date-18-11-2022"

"दोन दिवसाची मुदतवाढ - द्वितीय वर्ष जी.एन.एम.रेग्युलर शैक्षणिक वर्ष 2021-22 जी.एन.एम. द्वितीय वर्ष कोर्स नियमित परिक्षेसाठी विद्यार्थ्याचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परीक्षा शुल्क भरण्याबाबत. Date:14/11/2022"

"SEAT NO. 2ND YR ANM REGULAR EXAM A.Y.21-22 EXAM A.Y 2021-22 - Date - 14.11.2022"

"1ST YR ANM SUPPLEMENTARY EXAM RETOTALLING A.Y.21-22 RESULT DECLARATION AND EXAM FORM FILLING - Date - 09.11.2022"

"EXAM CENTER 2nd YR ANM REGULAR EXAM A.Y 2021-22 - Date - 07.11.2022"

"Fee Structure - Date - 04.11.2022"

"सर्व संलग्नीत ए.एन .एम., जी.एन.एम., पोस्ट सर्टिंफिकेट, व एल.एच.वी. अभ्यासक्रमाचे डिप्लोमा सर्टिंफिकेट बाबत. - Date - 04.11.2022"

"मुदतवाढ शैक्षणिक वर्ष 2021-22 जी.एन.एम. द्वितीय वर्ष नियमित परीक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date:03/11/2022"

"एक दिवसीय मुदतवाढ शैक्षणिक वर्ष 2021-22 द्वितीय वर्ष ए.एन.एम. नियमित परीक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत. Date:03/11/2022"

"ANM 1ST YEAR Irregular Supplementary Oral Practical Examination Schedule A.Y. 2021-22 - Date - 03.11.2022"

"GNM 1ST YEAR Irregular Supplementary Oral Practical Examination Schedule A.Y. 2021-22 - Date - 03.11.2022"

"जी.एन.एम. नर्सिंग अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करीता विदयार्थी नोंदणीची दिनांक वाढीवबाबत. - Date - 31.10.2022"

 

"Attendance Sheet of (POST-CERTIFICATE) ONCOLOGICAL NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Attendance Sheet of (POST-CERTIFICATE) PAEDIATRIC NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Attendance Sheet of (POST-CERTIFICATE) PUBLIC HEALTH NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Attendance Sheet of POST BASIC DIPLOMA IN PSYCHIATRICMENTAL HEALTH NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Hall Ticket List of Hall Ticket ONCOLOGICAL NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Hall Ticket List of Hall Ticket PAEDIATRIC NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Hall Ticket List of Hall Ticket PSYCHIATRIC Mental HEALTH NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Hall Ticket List of Hall Ticket PUBLIC HEALTH NURSING 2020-21 Regular Examination"

 

"Hall Ticket List of Hall Ticket GENERAL NURSING AND MIDWIFERY SECOND YEAR 2020-21 Regular Examination"

 

"Center Wise Institute List of (POST-CERTIFICATE) PAEDIATRIC NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Seat Number List of GENERAL NURSING AND MIDWIFERY SECOND YEAR year 2020-21 Regular Examination"

 

"Seat Number List of (POST-CERTIFICATE) PAEDIATRIC NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Seat Number List of (POST-CERTIFICATE) ONCOLOGICAL NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Seat Number List of (POST-CERTIFICATE) PUBLIC HEALTH NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Seat Number List of POST BASIC DIPLOMA IN PSYCHIATRIC/MENTAL HEALTH NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Center Wise Institute List of (POST-CERTIFICATE) PUBLIC HEALTH NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Center Wise Institute List of (POST-CERTIFICATE) ONCOLOGICAL NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"Center Wise Institute List of POST BASIC DIPLOMA IN PSYCHIATRIC/MENTAL HEALTH NURSING year 2020-21 Regular Examination"

 

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ए.एन.एम., जी.एन.एम.व पोस्ट बेसिक डिप्लोमा नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाबाबत."

 

"Center Wise Institute List of GNM 2nd year 2020-21 Regular Examination"

Other Notifications

"Notification regarding Proposal"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळामार्फत स्विकारण्यात आलेले व शासनास पाठविलेले सन २०१८-१९ करिताच्या ए. एन. एम. व जी. एन. एम. अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढीचे व नवीन प्रस्ताव"

Institute wise Seat Number List of GNM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Institute wise Seat Number List of GNM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Seat number list with Exempted Subject of GNM 1st year Supplementary Examination 2019-20

Seat number list with Exempted Subject of GNM 2nd year Supplementary Examination 2019-20

Center Institute List of GNM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Center Institute List of GNM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Attendance Sheet List of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Attendance Sheet List of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Institute wise Seat Number List of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Institute wise Seat Number List of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Center Institute List of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Center Institute List of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Urgent Notification regarding AISHE

Hall Tickets of GNM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Hall Tickets of GNM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Hall Tickets of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Hall Tickets of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification for Internal Marks Entry of GNM 2nd year Supplemetary Examination 2019-20 and Seat no list of GNM 2nd year

Notification for Internal Marks Entry of GNM 1st year Supplemetary Examination 2019-20 and Seat no list of GNM 1st year

Seat number list of ANM 2nd year Supplementary Examination 2019-20

Seat number list of ANM 1st year Supplemetary Examination 2019-20

Examination Time Table of ANM 1st & 2nd Year Supplementary Exam for A.Y. 2019-20

Examination Time Table of GNM 1st & 2nd Year Supplementary Exam for A.Y. 2019-20

Notice regarding online application for Diploma Certificate

Notification for GNM 1st & 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification for term wise Internal marks for fresher Students of ANM/GNM Supplementary Exam 2019-20

Urgent Notification regarding ANM/GNM enrollment of 1st year students for A.Y. 2019-20

Notification for ANM 1st & ANM 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Supplementary Exam Time Table ANM A.Y.2018-19

Notification for Continuation of Affiliation and Enrollment of LHV/Post Basic Certificate Course Programme of Institution

Notification for Regarding Marksheets of ANM 2nd Year 2018-19 Examination

Notification for GNM 1st & GNM 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification regarding Retotalling and verification results of GNM 1st and 2nd year 2018-19 regular Examination

Urgent Attention: Notice regarding online application for Diploma Certificate

Notification for ANM 1st & ANM 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification Regarding Submitting Inspection Information

Urgent Notification regarding Extension of Date of ANM/GNM enrollment for A.Y. 2019-20

MAHADBT NOTICE-IMPORTANT

Urgent Notification regarding ANM/GNM enrollment of students for A.Y. 2019-20

Court Judgement ANM, GNM Admission 2019-20

MAHADBT NOTICE-IMPORTANT

Enrollment For A.Y. 2019-20

Notification and Hall Tickets of LHV Oct-2019 Examination

Guidelines for ANM, GNM, Post-Certificate Diploma Courses and LHV programme to be conducted in A.Y.2019-20

Notification-Hostel Details

Top Five Rank Student List- ANM & GNM Regular Exam July 2018-19

Notice-GNM 1st and 2nd Year 2018-19 Result & Re-Totaling

महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ कायदा 2013 मधील सेक्शन 5(1) नुसार मंडळाची स्थापना

Notice-ANM 1st and 2nd Year 2018-19 Result & Re-Totaling

MAHADBT-AISHE NOTICE-IMPORTANT

Urgent notification regarding ANM and GNM Examination July 2019

LHV (ANM Promotional) Examination Time Table for A.Y. 2019-20

Government Inspection Fees Notification-Increase seat

Notice Regarding EBC National Scholarship

Important Notice regarding AISHE

GNM (3yrs) Oral Practical Examination Sheet

Oral and Practical Schedule of GNM 1st Year Regular Exam for A.Y. 2018-19

Oral and Practical Schedule of GNM 2nd Year Regular Exam for A.Y. 2018-19