ONLINE AFFILIATION SYSTEM

Notification regarding AISHE

Document Verification A.N.M & G.N.M A.Y- 2020-21 – Date-06/08/2021

Notification regarding AISHE

Notification regarding Affiliation for the Academic year 2021-22

Regarding INC Circular

ए.एन.एम.,जी.एन.एम.,व पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्सेस नर्सिंग अभ्यासक्रमाचे शैक्षणिक वर्ष 2020-21 च्या प्रवेशाबाबत

मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद व नागपुर खंडपीठ येथे ए.एन.एम. व जी.एन.एम. दाखल झालेल्या याचिकाच्या तपासणी शुल्क भरण्याबाबत.

महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळामार्फत स्विकारण्यात आलेल्या शैक्षणिक वर्ष 2019-20 करिता ए.एन.एम. व जी.एन.एम. नविन व वाढीव क्षमतेच्या प्रस्तावाचे तपासणी शुल्क भरण्याबाबत

Notification regarding AISHE

सन 2019-20 करिता मंडळाकडे प्राप्त झालेल्या ए.एन.एम. अभ्यासक्रमाच्या वाढीव क्षमतेच्या प्रस्तावांच्या संस्थाची तपासणी करण्याबाबत.

Revised Notification regarding Affiliation for the Academic year 2020-21

Notification regarding Affiliation for the Academic year 2020-21

Revised Notification regarding Affiliation for the Academic year 2020-21

“Notification regarding Affiliation for the Academic year 2020-21”

Urgent Notification regarding AISHE

Urgent Notification regarding ANM/GNM enrollment of 1st year students for A.Y. 2019-20

Urgent Notification regarding Extension of Date of ANM/GNM enrollment for A.Y. 2019-20

Important Notice regarding MAHADBT

Urgent Notification regarding ANM/GNM enrollment of students for A.Y. 2019-20

Enrollment For A.Y. 2019-20

Provisional Affiliation List A.Y. 2019-20

Notification-Hostel Details

Government Inspection Fees Notification-Increase seat

Urgent notification regarding Document Verification of enrolled candidates for A.Y. 2018-19

Notification REGARDING EQUIVALENCE CERTIFICATE

Joint Declaration -Affidavit for A.Y. 2018-19 by the Institution for Affiliation

Joint Declaration -Affidavit for A.Y. 2018-19 by the Institution for enrolled students

Notification regarding Enrollment Document Verification

Notification regarding Affiliation and Updated Provisional List of Affiliated Institutes for A.Y. 2018-19 (ANM/GNM)

Notification regarding Affiliation for the Academic year 2019-20

Important Notice regarding MAHADBT and AISHE

AISHE Notification

“Notification for filling Information for mahaDBT”

“Notification regarding extension for filling Affiliation Information for Academic Year 2018-19”

“Revised Notification regarding Affiliation for Academic Year 2018-19”

Notification regarding Affiliation for Academic Year 2018-19