शै.व. 2023-24 करीता ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाचे शिक्षण शुल्क समितीने मंजूर केलेल्या शिक्षण शुल्कास महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्ती म्हणून मान्य करणेबाबत – Date – 04.01.2024

शै.व. 2021-22 साठी ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाकरीता शुल्क नियामक प्राधिकरण यांनी मंजूर केलेल्या शिक्षण शुल्कास शै.व. 2022-23 करीता मंजुर करुन महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईनरीत्या विनंती सादर करणेबाबत. – Date – 03.03.2023

शै.व. 2021-22 साठी ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाकरीता शुल्क नियामक प्राधिकरण यांनी मंजूर केलेल्या शिक्षण शुल्कास शै.व. 2022-23 करीता मंजुर करण्याबाबत. – Date-02/03/2023

Regarding Institute Bank Account Change on MahaDBT – Date – 19.01.2023

USER-GUIDELINES

संस्थांच्या रिव्होक फी बाबत