RTI

TENDERS

CONTACT US

Exam Related Notifications

Revised Oral and Practical Schedule of ANM 1st Year Regular Exam for A.Y. 2018-19

Attendance Sheets of GNM 1st Year Regular Examination for AY 2018-19

Attendance Sheets of GNM 2nd Year Regular Examination for AY 2018-19

Oral and Practical Schedule of ANM 2nd Year Regular Exam for AY 2018-19

Hall Ticket List of GNM 1st Year Regular Exam for AY 2018-19

Hall Ticket List of GNM 2nd Year Regular Exam for AY 2018-19

Updated Seat Number List of GNM First year Regular Exam for AY 2018-19

Updated Seat Number List of GNM Second Year Regular Exam for AY 2018-19

Center - Institute List of GNM 1st Year Regular Examination for AY 2018-19

Center - Institute List of GNM 2nd Year Regular Examination for AY 2018-19

ANM Oral and Practical Examination Sheet

Notification for Final Internal Marks and Seat Number List of GNM First year Regular Exam for AY 2018-19

Notification for Final Internal Marks and Seat Number List of GNM Second year Regular Exam for AY 2018-19

Seat Number List of ANM 1st Year Regular Examination for AY 2018-19

Seat Number List of ANM 2nd Year Regular Examination for AY 2018-19

Center - Institute List of ANM 1st Year Regular Examination for AY 2018-19

Center - Institute List of ANM 2nd Year Regular Examination for AY 2018-19

Attendance Sheets of ANM 1st Year Regular Examination for AY 2018-19

Attendance Sheets of ANM 2nd Year Regular Examination for AY 2018-19

Hall Ticket List of ANM 1st Year Regular Exam for AY 2018-19

Hall Ticket List of ANM 2nd year Regular Exam for AY 2018-19

Post-Basic Diploma Oral and Practical Result Sheet

Important Notice regarding MAHADBT

Notification for Final Internal Marks and Seat Number List of ANM 2nd year Regular Exam for AY 2018-19

Notification for Final Internal Marks and Seat Number List of ANM 1st year Regular Exam for AY 2018-19

Urgent Notification- Exam Application fees of ANM/GNM courses

Revised Notification for Online Submission of Internal Assessment, Examination form and Exam fees of ANM/GNM courses

Online Submission of Internal Assessment, Examination form and Examination fees for ANM/GNM course

Online Submission of Internal Assessment, Examination form and Examination fees for Post Basic diploma Courses course

TimeTable of Post Basic Diploma Examination

TimeTable of ANM 1st Year and 2nd year Regular Exam

TimeTable of GNM 1st Year and 2nd year Regular Exam

Declaration of ANM/GNM 1st year (Supplementary Exam) Re-totaling Result

Urgent Notification regarding payment of enrolment fees

Evaluation Format for ANM Course

Evaluation Format of Internal Assessment for GNM (3yrs)

Notification regarding ANM/ GNM 1st year ( Supplementary Exam- Feb 2019) Re-totaling of Answer book

Revised LHV Examination timetable A.y. 2018-19

Proforma of Internal Assessment of GNM (3 years)

Yearly Plan for A.Y.2018-19

Important Notice regarding MAHADBT and AISHE

Schedule Revised for Students Documents Verification - 28/02/2019

Other Notifications

"Urgent Notification regarding AISHE"

"Urgent Notification regarding Mahadbt"

"MAHADBT NOTICE-IMPORTANT"

"MAHADBT NOTICE-IMPORTANT"

"Notification-Hostel Details"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ कायदा 2013 मधील सेक्शन 5(1) नुसार मंडळाची स्थापना"

"MAHADBT-AISHE NOTICE-IMPORTANT"

"Notification Regarding Inspection for A.Y. 2018-19"

"Notification regarding Proposal"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळामार्फत स्विकारण्यात आलेले व शासनास पाठविलेले सन २०१८-१९ करिताच्या ए. एन. एम. व जी. एन. एम. अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढीचे व नवीन प्रस्ताव"

"Submission of New Proposal and Enhancement of Seats of ANM and GNM Course for Academic Year 2019-20"

Notification - Prospective Plan - 2018-2023

Perspective Plan 2018-2023

"Urgent Notification regarding payment of enrolment fees"

" Urgent notification regarding Document Verification of enrolled candidates for A.Y. 2018-19"

"Notification REGARDING EQUIVALENCE CERTIFICATE"

"Joint Declaration -Affidavit for A.Y. 2018-19 by the Institution for Affiliation"

"Joint Declaration -Affidavit for A.Y. 2018-19 by the Institution for enrolled students"

"Regarding documents verification"

"Urgent Notification Regarding AISHE"

"Notification regarding Affiliation and Updated Provisional List of Affiliated Institutes for A.Y. 2018-19 (ANM/GNM)"

Notification regarding Affiliation for the Academic year 2019-20

URGENT - अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण कार्यक्रम सन २०१८-१९ डीसीएफ(DCF) मध्ये माहिती भरणे व AISHE वेब पोर्टलवर अपलोड करणेबाबत

"Notice regarding new proposals for academic year 2019-20"

"Notification for filling Information for mahaDBT"

"Notification regarding extension for filling Affiliation and Updated Information for Academic Year 2018-19"

"Revised Notification regarding Affiliation for Academic Year 2018-19"

परिपत्रक

Notification regarding Affiliation for the Academic Year 2018-19