RTI

TENDERS

CONTACT US

Exam Related Notifications

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमांकरिता प्रवेशित विदयार्थ्यांचे मुळप्रमाणपत्र तपासणी पुर्ण झालेल्या संस्थांनी एनरॉलमेंट शुल्क भरण्याबाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 करिता सलंग्नता शुल्क ऑनलाईन पद्धतीने भरणेबाबत."

"मुदतवाढ - शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्स आणि जी.एन.एम. व्दितीय वर्ष नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्स आणि जी.एन.एम. व्दितीय वर्ष नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत टर्म मुल्यमापन बाबत."

"POST BASIC DIPLOMA COURSES AND GNM 2ND YEAR REGULAR EXAM TIMETABLE A.Y 2020-21"

"Oral and Practical Exam Schedule for ANM 2nd year 2020-21 Regular Examination"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 महाडिबीटी शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्याबाबत."

"Oral and Practical Exam Schedule for GNM 3rd year 2020-21 Regular Examination"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाच्या कार्यालयीन जागेबाबत"

"Attendance Sheet of ANM 2nd year 2020-21 Regular Examination"

"Hall Ticket List of ANM 2nd year 2020-21 Regular Examination"

"Seat Number List of ANM 2nd year 2020-21 Regular Examination"

"ए.एन.एम.व्दितीय शैक्षणिक वर्ष 2020-21 नियमीत परिक्षा नोंदंणीकृत उमेदवारांचे बैठक क्रमांक व प्रवेशपत्र (Hall ticket ) मिळणेबाबत."

"Center Wise Institute List of ANM 2nd year 2020-21 Regular Examination"

"ANM 2nd Year Regular Examination Exam center"

"Attendance Sheet of GNM 3rd year 2020-21 Regular Examination"

"Notification Regarding Document Verification year 2020-21"

"Hall Ticket List of GNM 3rd year 2020-21 Regular Examination"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. व्दितीय वर्ष पुरवणी परीक्षेचा पुर्न:तपासणी निकाल जाहीर करण्याबाबत."

"Center Wise Institute List of GNM 3rdyear 2020-21 Regular Examination"

"Notification Regarding physical Verification of Original Documents of ANM, GNm Students admitted in the year 2020-21"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. प्रथम वर्ष पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याबाबत."

"Seat Number List of GNM 3rd year 2020-21 Regular Examination"

"GNM 3rd Year Regular Examination Center 2020-21"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाच्या कार्यालयीन जागेबाबत"

"Notification regarding AISHE " on Exam related Notification Menu and in Affiliation Menu"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. व्दितीय वर्ष नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा अर्ज , अंतर्गत मूल्यमापन गुणांची नोंदणी व परिक्षा शुल्काबाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 जी.एन.एम. प्रथम वर्ष पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याबाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 जी.एन.एम. व्दितीय वर्ष पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याबाबत."

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाकडे सादर केलेलया ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाच्या नविन व वाढीव क्षमतेच्या प्रस्तावाबाबत माहिती सादर करण्याबाबत."

"मुदतवाढ- शैक्षणिक वर्ष 2020-21 जी.एन.एम. तृतीय वर्ष नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा अर्ज, अंतर्गत मूल्यमापन गुणांची नोंदणी व परिक्षा शुल्काबाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. व्दितीय वर्ष पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याबाबत."

"संस्थाची नियमित सक्षमता तपासणीची माहिती सादर करणेबाबत."

"मंडळास भरण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत महत्त्वाची सूचना"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 जी.ए.एम. तृतीय वर्षाच्या पुरवणी परिक्षेचे पुर्न:तपासणीचे अर्ज भरण्याबाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 जी.एन.एम. तृतीय वर्ष नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा अर्ज , अंतर्गत मूल्यमापन गुणांची नोंदणी व परिक्षा शुल्काबाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 एल.एच.व्ही नियमित आणि जी.एन.एम. तृतीय वर्ष पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याबाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 महाडिबीटी शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्याबाबत"

"Hall Ticket List of GNM 1st year 2020-21 Supplementary Examination"

"Hall Ticket List of GNM 2nd year 2020-21 Supplementary Examination"

"Hall Ticket List of ANM 1st year 2020-21 Supplementary Examination"

"Seat Number List of GNM 1st year 2020-21 Supplementary Examination"

"ए.एन.एम. प्रथम आणि जी.एन.एम. प्रथम व व्दितीय वर्ष शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पुरवणी परिक्षा नोंदणीकृत उमेदवारांचे अतिंम अंतर्गत मुल्यमापन गुणांची नोंदणी बाबत"

"Seat Number List of ANM 1st year 2020-21 Supplementary Examination"

"Seat Number List of GNM 2nd year 2020-21 Supplementary Examination"

"मुदतवाढ - शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. प्रथम आणि जी.एन.एम. प्रथम व व्दितीय वर्ष पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज, परिक्षा शुल्क व अंतर्गत मूल्यमापन गुणांची नोंदणी बाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. प्रथम आणि जी.एन.एम. प्रथम व व्दितीय वर्ष पुरवणी परिक्षा विदयार्थ्यांची संस्थास्तरावर परीक्षा घेण्याबाबत."

"Regular Examination Time table ANM 2nd yr & GNM 3rd yr A.Y 2020-2021"

"Document Verification A.N.M & G.N.M A.Y- 2020-21 - Date-06/08/2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 करिता विदयार्थी इनरोलमेंट लिंक सुरु करणेबाबत"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. प्रथम आणि जी.एन.एम. प्रथम व व्दितीय वर्ष पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरण्याबाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. व्दितीय व जी.एन.एम. तृतीय वर्ष पुरवणी परिक्षेच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेकरीता पाठयनिर्देशिकांच्या अनुपस्थितीबाबत."

"Oral and Practical Exam Schedule for GNM 3rd year 2020-21 Supplementary Examination"

"Oral and Practical Exam Schedule for ANM 2nd year 2020-21 Supplementary Examination"

"Centerwise Attendance sheet List of ANM LHV year 2020-21 Regular Examination"

"Hall Ticket List of ANM LHV year 2020-21 Regular Examination"

"Centerwise Attendance sheet List of GNM 3r year 2020-21 Supplementary Examination"

"Centerwise Attendance sheet List of ANM 2nd year 2020-21 Supplementary Examination"

"Notification regarding GNM 3rd Year and ANM 2nd year 2020-21 पुरवणी परिक्षेच्या अंतीम अंतर्गत मुल्यमापन गुणांबाबत - 20.07.2021"

"Hall Ticket List of ANM 2nd year 2020-21 Supplementary Examination"

"Hall Ticket List of GNM 3rd year 2020-21 Supplementary Examination"

"Center Wise Institute List of ANM 2nd year 2020-21 Supplementary Examination"

"Seat Number List of ANM 2nd year 2020-21 Supplementary Examination"

"Notification regarding GNM 3rd Year and ANM 2nd Year 2020-21 पुरवणी परिक्षेच्या अंतीम अंतर्गत मुल्यमापन गुणांबाबत""

"Seat Number List of GNM 3rd year 2020-21 Supplementary Examination"

"Center Wise Institute List of GNM 3rd year 2020-21 Supplementary Examination"

"Hall Tickets of 2020-21 ANM Promotional LHV Examination"

"Notification regarding AISHE"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. व्दितीय, जी.एन.एम. तृतीय वर्ष पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरण्याची मुदतवाढ, अंतर्गत मुल्यमापन व परिक्षेच्या शुल्काबाबत. Date-10/07/2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. व्दितीय, जी.एन.एम. तृतीय वर्ष पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरण्याची मुदतवाढ, अंतर्गत मुल्यमापन व परिक्षेच्या शुल्काबाबत. Date-29/06/2021"

"Notice regarding online application for Diploma Certificate"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. व्दितीय, जी.एन.एम. तृतीय वर्ष पुरवणी परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरण्याची मुदतवाढ, अंतर्गत मुल्यमापन व परिक्षेच्या शुल्काबाबत. Date-25/06/2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ए.एन.एम. व्दितीय, जी.एन.एम. तृतीय वर्ष पुरवणी परिक्षा आणि एल.एच.व्ही. नियमित परिक्षेसाठी विदयार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरण्याबाबत. Date-17/06/2021"

"Supplementary Examination timetable 2nd Yr ANM, 3rd Yr GNM And LHV ANM Promotional exam related notification. Date-11/06/2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 जी.एन.एम. आणि ए.एन.एम. अभ्यासक्रमाच्या पुरवणी परीक्षा घेण्याबाबत. Date -25/05/2021"

"ए.एन.एम.,जी.एन.एम. , पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही. नर्सिंग अभ्यासक्रमाचे शैक्षणिक वर्ष 2020- 21 च्या प्रवेशीत केलेल्या विदयार्थी नोंदणीबाबत."

"Result Declaration of ANM 1st yr A Y 2019-20 Regular Examination" - Date 29/04/2021"

"Result Declaration of GNM 1st yr A Y 2019-20 Regular Examination" -Date .20/04/2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2020-21 महाडिबीटी शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्याबाबत"

"ए.एन.एम.,जी.एन.एम.,व पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्सेस नर्सिंग अभ्यासक्रमाचे शैक्षणिक वर्ष 2020-21 च्या प्रवेशाबाबत"

"Regarding INC Circular "

"ए.एन.एम.,जी.एन.एम.,व पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्सेस नर्सिंग अभ्यासक्रमाचे शैक्षणिक वर्ष 2020-21 च्या प्रवेशाबाबत"

"PROVISIONAL AFFILIATION LIST OF ANM/GNM"

"Enrollment For A.Y. 2020-21"

"Result Declaration of GNM 2nd yr A Y 2019-20 Regular Examination"

"To save Internal Term -1 and Term -2 and Final Internal Marks"

"INC CIRCULAR FOR EXAMINATION, ADMISSION AND SUITABILITY"

"Reminder शैक्षणिक वर्ष 2019-20 जी.एन.एम. प्रथम व व्दितीय व ए.एन.एम प्रथम वर्ष अभ्यासक्रमाच्या परिक्षेबाबत. Date -04-03-2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2019 -20 ए.एन.एम. द्वितीय /जी.एन.एम. तृतीय वर्ष नियमित अभ्यासक्रमाच्या परिक्षेचा पुर्न:तपासणीच्या निकालाबाबत.'' Date -04-03-2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 ए.एन.एम. प्रथम व जी.एन.एम. प्रथम वर्ष विदयार्थ्यांच्या परिक्षेसाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरण्याबाबत. Date - 09/02/2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 जी.एन.एम. प्रथम व व्दितीय व ए.एन.एम प्रथम वर्ष अभ्यासक्रमाच्या परिक्षेबाबत. Date- 09/02/2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 ए.एन.एम. प्रथम व जी.एन.एम. प्रथम वर्ष विदयार्थ्यांच्या परिक्षेसाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरण्याबाबत. Date - 02/02/2021"

"Seat Number list for GNM 1st year AY 2019-20 Examination"

"Allotted seat numbers to institutes for GNM 1st year AY 2019-20 Examination"

"Seat Number list for ANM 1st year AY 2019-20 Examination"

"Allotted seat numbers to institutes for ANM 1st year AY 2019-20 Examination"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 ए.एन.एम. प्रथम व जी.एन.एम. प्रथम वर्ष विदयार्थ्यांच्या परिक्षेसाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरण्याबाबत. - 25/01/2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 साठी परिचर्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या जी.एन.एम. नविन महाविदयालयाच्या प्रस्तावाबाबत - Date 21.01.2021"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 साठी परिचर्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या ए.एन.एम. नविन महाविदयालयाच्या प्रस्तावाबाबत. - Date 21.01.2021"

"Pending Document verification Institution List A. Y 2019-20 - Date 21.01.2021"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळामार्फत स्विकारण्यात आलेल्या शैक्षणिक वर्ष 2019-20 करिता ए.एन.एम. व जी.एन.एम. नविन व वाढीव क्षमतेच्या प्रस्तावाचे तपासणी शुल्क भरण्याबाबत"

"मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद व नागपुर खंडपीठ येथे ए.एन.एम. व जी.एन.एम. दाखल झालेल्या याचिकाच्या तपासणी शुल्क भरण्याबाबत."

"Allotted seat numbers to institutes for GNM 2nd year AY 2019-20 Examination"

"Seat Number list for GNM 2nd year AY 2019-20 Examination"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 ए.एन.एम. व्दितीय वर्षाच्या अभ्यासक्रमाचे पुर्न:तपासणीचे अर्ज भरण्याबाबत"

" शैक्षणिक वर्ष 2019-20 जी.एन.एम. प्रथम व व्दितीय व ए.एन.एम प्रथम वर्ष अभ्यासक्रमाच्या परिक्षेबाबत"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 ए.एन.एम, जी.एन.एम ,पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही अभ्यासक्रमांकरिता प्रवेशित विदयार्थ्यांचे मुळप्रमाणपत्र तपासणी व Enrollement शुल्क भरण्याबाबत "

"Notification Regarding Result of ANM 2nd yr Regular Examination A.Y 2019-20"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 जी.ए.एम. तृतीय वर्षाच्या अभ्यासक्रमाचे पुर्न:तपासणीचे अर्ज भरण्याबाबत"

"Notification Regarding Result of GNM 3rd yr Regular Examination A.Y 2019-20"

"Admission Guidelines A Y 2020-21"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 ए.एन.एम, जी.एन.एम ,पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही अभ्यासक्रमांकरिता प्रवेशित विदयार्थ्यांचे मुळप्रमाणपत्र तपासणी व Enrollement शुल्क भरण्याबाबत"

" शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पोस्ट बेसिक डिप्लोमा अभ्यासक्रमाच्या पुर्न:तपासणीचे अर्ज भरण्याबाबत"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 जी.एन.एम. प्रथम व व्दितीय व ए.एन.एम प्रथम वर्ष अभ्यासक्रमाच्या परिक्षेबाबत"

"Notification regarding AISHE"

"सन 2019-20 करिता मंडळाकडे प्राप्त झालेल्या जी.एन.एम. अभ्यासक्रमाच्या वाढीव क्षमतेच्या प्रस्तावांच्या संस्थाची तपासणी करण्याबाबत."

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 ए.एन.एम, जी.एन.एम ,पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही अभ्यासक्रमांकरिता प्रवेशित विदयार्थ्यांचे मुळप्रमाणपत्र तपासणी व Enrollement शुल्क भरण्याबाबत"

"सन 2019-20 करिता मंडळाकडे प्राप्त झालेल्या ए.एन.एम. अभ्यासक्रमाच्या वाढीव क्षमतेच्या प्रस्तावांच्या संस्थाची तपासणी करण्याबाबत"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 ए.एन.एम, जी.एन.एम ,पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही अभ्यासक्रमांकरिता प्रवेशित विदयार्थ्यांचे मुळप्रमाणपत्र तपासणी व Enrollement शुल्क भरण्याबाबत"

"MAHADBT NOTICE-IMPORTANT"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 ए.एन.एम, जी.एन.एम ,पोस्ट बेसिक डिप्लोमा व एल.एच.व्ही अभ्यासक्रमांकरिता प्रवेशित विदयार्थ्यांचे मुळप्रमाणपत्र तपासणी व Enrollement शुल्क भरण्याबाबत"

"Oral and Practical Schedule of ANM 2nd Year Regular Exam for AY 2019-20"

"Oral and Practical Schedule of GNM 3rd Year Regular Exam for AY 2019-20"

"Oral & Practical Examination Instructions during Coivd-19 Pandemic"

"Midwifery ANM 2nd yr ATTENDENCE SHEET"

"HEALTH CENTRE MANAGEMENT ANM 2nd yr ATTENDENCE SHEET"

"Revised Remuneration charges for Examination and Cap round"

"Hall Ticket List of ANM 2nd year 2019-20 Regular Examination"

"Center Institute List of ANM 2nd year 2019-20 Regular Examination"

"Seat Number List of ANM 2nd year Regular 2019-20 Examination"

"GNM 3rd R 2019-20 Community Health Nursing - II ATTENDENCE SHEET"

"GNM 3rd R 2019-20 Midwifery and Gynecology Nursing ATTENDENCE SHEET"

"GNM 3rd R 2019-20 Nsg Edu. and Intro to Research ATTENDENCE SHEET"

"शैक्षणिक वर्ष 2019-20 ए.एम.एम. व जी.एम.एम अभ्यासक्रमांकरिता प्रवेशित विदयार्थ्यांचे मुळप्रमाणपत्र तपासणी व Enrollement शुल्क भरण्याबाबत"

"Center Institute List of GNM 3rd year 2019-20 Regular Examination"

"Hall Tickets of GNM 3rd year Regular Examination A.Y. 2019-20"

"Seat Number List of GNM 3rd year Regular 2019-20 Examination"

"Regarding Extensions of Exam form filling date till 12-10-2020 "

"जी.एन.एम. तृतीय शैक्षणिक वर्ष 2019-20 परीक्षा केंद्र यादीबाबत."

"Online Submission of Internal Assessment Marks , Examination form and Examination fees for ANM 2nd / GNM 3rd Year course A.Y 2019- 20"

"Notification regarding Retotalling results of ANM/GNM 1st and 2nd year Supplementary Examination A. Y. 2019-20"

"Hall Ticket ANM LHV 19 - 20 Supplementary"

"GUIDELINES ON ACADEMICS AND EXAMINATIONS DURING COVID -19 PANDEMIC"

"Regarding Regular Examination Time Table GNM 3rd Year and ANM 2nd Year For A.Y.2019-20"

"Regarding Examination Time Table of LHV (ANM Promotional) & Post Basic Diploma Regular Exam For A.Y. 2019-20"

"Notification Regarding Enrollment of ANM/GNM/Post Basic Diploma /LHV Courses for A.Y.2019-20"

"Regarding Revalution Of ANM 1st and 2nd Year / GNM 1st and 2nd year A.Y. 2019-20 Supplementary Exam"

"Notification Regarding ANM 1st and 2nd Year / GNM 1st and 2nd year A.Y. 2019-20 Supplementary Exam results"

"Notification Regarding A.Y.2019-20 ANM/GNM/LHV/POST CERTIFICATE Examination"

"Notice regarding online application for Diploma Certificate"

"Notification Regarding INC Circular dated 14/05/2020"

"Notification Regarding Postponed ANM, GNM, Post Certificate and LHV Examination A.Y. 2019-20 Regular"

Notification Regarding Postponed LHV Examination A.Y. 2019-20 Regular

To all nursing schools/ principals, head of the Institutions, students of Gnm, Anm Post certificate courses LHV pl watch the Nurses Webinar COVID-19 by AIIMS, NewDelhi

नोवेल कोरोना व्हायरस (कोव्हीड -19)" च्या संसर्ग प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत

Timetable for ANM Professional LHV Examination A.Y. 2019-20 Regular

शैक्षणिक वर्ष 2019-20 मध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे मुळप्रमाणपत्र फेरतपासणीतील वेळापत्रकातील बदलाबाबत

"Schedule for Enrolled Students Documents Verification ANM and GNM A.Y 2019-20"

Students Document Verification guild lines and Format For A.Y.2019-20"

Schedule for student document verification for A.Y.2019-20

Oral and Practical Schedule of GNM 1st and 2 Year Supplementary Exam for A. Y.2019-20

Oral and Practical Schedule of ANM 1st and 2 Year Supplementary Exam for A. Y.2019-20

Attendance Sheet List of GNM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Attendance Sheet List of GNM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Revised Oral and Practical Schedule of ANM 1st Year Regular Exam for A.Y. 2018-19

Attendance Sheets of GNM 1st Year Regular Examination for AY 2018-19

Attendance Sheets of GNM 2nd Year Regular Examination for AY 2018-19

Oral and Practical Schedule of ANM 2nd Year Regular Exam for AY 2018-19

Hall Ticket List of GNM 1st Year Regular Exam for AY 2018-19

Hall Ticket List of GNM 2nd Year Regular Exam for AY 2018-19

Updated Seat Number List of GNM First year Regular Exam for AY 2018-19

Updated Seat Number List of GNM Second Year Regular Exam for AY 2018-19

Center - Institute List of GNM 1st Year Regular Examination for AY 2018-19

Center - Institute List of GNM 2nd Year Regular Examination for AY 2018-19

ANM Oral and Practical Examination Sheet

Notification for Final Internal Marks and Seat Number List of GNM First year Regular Exam for AY 2018-19

Notification for Final Internal Marks and Seat Number List of GNM Second year Regular Exam for AY 2018-19

Seat Number List of ANM 1st Year Regular Examination for AY 2018-19

Seat Number List of ANM 2nd Year Regular Examination for AY 2018-19

Center - Institute List of ANM 1st Year Regular Examination for AY 2018-19

Center - Institute List of ANM 2nd Year Regular Examination for AY 2018-19

Attendance Sheets of ANM 1st Year Regular Examination for AY 2018-19

Attendance Sheets of ANM 2nd Year Regular Examination for AY 2018-19

Hall Ticket List of ANM 1st Year Regular Exam for AY 2018-19

Hall Ticket List of ANM 2nd year Regular Exam for AY 2018-19

Post-Basic Diploma Oral and Practical Result Sheet

Important Notice regarding MAHADBT

Notification for Final Internal Marks and Seat Number List of ANM 2nd year Regular Exam for AY 2018-19

Notification for Final Internal Marks and Seat Number List of ANM 1st year Regular Exam for AY 2018-19

Urgent Notification- Exam Application fees of ANM/GNM courses

Revised Notification for Online Submission of Internal Assessment, Examination form and Exam fees of ANM/GNM courses

Online Submission of Internal Assessment, Examination form and Examination fees for ANM/GNM course

Online Submission of Internal Assessment, Examination form and Examination fees for Post Basic diploma Courses course

TimeTable of Post Basic Diploma Examination

TimeTable of ANM 1st Year and 2nd year Regular Exam

TimeTable of GNM 1st Year and 2nd year Regular Exam

Declaration of ANM/GNM 1st year (Supplementary Exam) Re-totaling Result

Urgent Notification regarding payment of enrolment fees

Evaluation Format for ANM Course

Evaluation Format of Internal Assessment for GNM (3yrs)

Notification regarding ANM/ GNM 1st year ( Supplementary Exam- Feb 2019) Re-totaling of Answer book

Revised LHV Examination timetable A.y. 2018-19

Proforma of Internal Assessment of GNM (3 years)

Yearly Plan for A.Y.2018-19

Important Notice regarding MAHADBT and AISHE

Schedule Revised for Students Documents Verification - 28/02/2019

Other Notifications

"Notification regarding Proposal"

"महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळामार्फत स्विकारण्यात आलेले व शासनास पाठविलेले सन २०१८-१९ करिताच्या ए. एन. एम. व जी. एन. एम. अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढीचे व नवीन प्रस्ताव"

Institute wise Seat Number List of GNM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Institute wise Seat Number List of GNM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Seat number list with Exempted Subject of GNM 1st year Supplementary Examination 2019-20

Seat number list with Exempted Subject of GNM 2nd year Supplementary Examination 2019-20

Center Institute List of GNM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Center Institute List of GNM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Attendance Sheet List of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Attendance Sheet List of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Institute wise Seat Number List of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Institute wise Seat Number List of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Center Institute List of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Center Institute List of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Urgent Notification regarding AISHE

Hall Tickets of GNM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Hall Tickets of GNM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Hall Tickets of ANM 1st year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Hall Tickets of ANM 2nd year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification for Internal Marks Entry of GNM 2nd year Supplemetary Examination 2019-20 and Seat no list of GNM 2nd year

Notification for Internal Marks Entry of GNM 1st year Supplemetary Examination 2019-20 and Seat no list of GNM 1st year

Seat number list of ANM 2nd year Supplementary Examination 2019-20

Seat number list of ANM 1st year Supplemetary Examination 2019-20

Examination Time Table of ANM 1st & 2nd Year Supplementary Exam for A.Y. 2019-20

Examination Time Table of GNM 1st & 2nd Year Supplementary Exam for A.Y. 2019-20

Notice regarding online application for Diploma Certificate

Notification for GNM 1st & 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification for term wise Internal marks for fresher Students of ANM/GNM Supplementary Exam 2019-20

Urgent Notification regarding ANM/GNM enrollment of 1st year students for A.Y. 2019-20

Notification for ANM 1st & ANM 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Supplementary Exam Time Table ANM A.Y.2018-19

Notification for Continuation of Affiliation and Enrollment of LHV/Post Basic Certificate Course Programme of Institution

Notification for Regarding Marksheets of ANM 2nd Year 2018-19 Examination

Notification for GNM 1st & GNM 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification regarding Retotalling and verification results of GNM 1st and 2nd year 2018-19 regular Examination

Urgent Attention: Notice regarding online application for Diploma Certificate

Notification for ANM 1st & ANM 2nd Year Supplementary Examination A.Y. 2019-20

Notification Regarding Submitting Inspection Information

Urgent Notification regarding Extension of Date of ANM/GNM enrollment for A.Y. 2019-20

<a href="https://www.msbnpe.org/pdf/Inspection Information.jpg"Notification Regarding Submitting Inspection Information

MAHADBT NOTICE-IMPORTANT

Urgent Notification regarding ANM/GNM enrollment of students for A.Y. 2019-20

Court Judgement ANM, GNM Admission 2019-20

MAHADBT NOTICE-IMPORTANT

Enrollment For A.Y. 2019-20

Notification and Hall Tickets of LHV Oct-2019 Examination

Guidelines for ANM, GNM, Post-Certificate Diploma Courses and LHV programme to be conducted in A.Y.2019-20

Notification-Hostel Details

Top Five Rank Student List- ANM & GNM Regular Exam July 2018-19

Notice-GNM 1st and 2nd Year 2018-19 Result & Re-Totaling

महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ कायदा 2013 मधील सेक्शन 5(1) नुसार मंडळाची स्थापना

Notice-ANM 1st and 2nd Year 2018-19 Result & Re-Totaling

MAHADBT-AISHE NOTICE-IMPORTANT

Urgent notification regarding ANM and GNM Examination July 2019

LHV (ANM Promotional) Examination Time Table for A.Y. 2019-20

Government Inspection Fees Notification-Increase seat

Notice Regarding EBC National Scholarship

Important Notice regarding AISHE

GNM (3yrs) Oral Practical Examination Sheet

Oral and Practical Schedule of GNM 1st Year Regular Exam for A.Y. 2018-19

Oral and Practical Schedule of GNM 2nd Year Regular Exam for A.Y. 2018-19